Dificultățile managementului educațional în R. Moldova…

Realitatea economică prezentă în cadrul instituţiilor de învăţământ ale țărilor din Estul Europei (în deosebi, din R. Moldova) la capitolul „Gestiunea Instituţională” demonstrează faptul că procesele ce ţin de modificările cantitative şi calitative din domeniu este una din problemele prioritare ale întregului sistem de învăţământ. Lipsa interesului profesional ale cadrelor manageriale (dar cu regret, și ale cadrelor didactice) pentru o muncă calitativă şi creativă, lipsa echilibrului dintre raportul de cerere și ofertă, toate în consecință, scot în evidență tabloul actual și de existență reală a instituţiilor de învăţământ.

Acumularea, administrarea şi protejarea fondurilor financiare este încă o dificultate pe care trebuie să o depăşească un manager, un conducător de instituție școlară din R. Moldova, exemplu real, în raport cu managerul școlar din ţările industrializate ce sunt marcate de un nivel înalt al concurenţei în sistemul economiei de piaţă dezvoltată. Aici, de asemenea, accentul cade pe sistemul managerial și nivelul de pregătire al managerilor care, cu precizie, este de dorit să reprezinte și să fie numai o investiție adevărată în domeniul de activitate. În acest context urmează de a reaminti, instruirea și pregătirea cadrelor de conducere competente este o necesitate reală și obiectivă pentru o societate, iar la formarea acestora trebuiesc aplicate cele mai avansate realizări ale managementului performant, în  general, şi ale managementului financiar, în special.

Fiind un sistem destul de complex, școala sau unitatea de învăţământ este considerată una dintre cele mai importante achiziţii ale umanității. Activitatea instituţiilor de învăţământ, activitatea managerială ale acestora atât ale ţărilor în curs de dezvoltare, cât şi ale ţărilor dezvoltate au nevoie, nemijlocit, de suportul permanent din partea societăţii şi ale statului; de cadre manageriale cu o experienţă şi un nivel de pregătire adecvat cerințelor contemporane capabile să activeze în condiţiile economiei de piaţă; de angajaţi calificaţi și cadre didactice calificate; de condiţii sociale autentice bazate pe cadrul legislativ şi normativ performant etc. Scopul instituţiei de învăţământ nu este de a avea beneficii doar în acumularea de câștiguri și venituri, dar este o instituție care trebuie să urmărească si să promoveze obiectivul prioritar și anume: de a forma omul societății cu o personalitate și identitate autentică, și de a dezvolta capitalul uman adecvat necesar pentru întreaga societate și întreaga economie naţională. Anume în aceste scopuri școala are nevoie de suportul statului și a întregii societăți, la rândul ei, școala trebuie privită ca o figură centrală în sistemul de valori național al oricărei tări. Nemijlocit, perfecţionarea continuă a sistemului de învăţământ constituie o componentă majoră în strategiile şi politicile de dezvoltare a unei țări la nivel micro și macro-economic. Pentru a realiza cu succes acțiunea eficientă a producţiei în unitatea de învăţământ, cadrele manageriale (de conducere) trebuie să pună în aplicare teoria managerială contemporană. Anume teoria managerială contemporană reprezintă și este acel fundament pe care se poate crea mecanismul economic adecvat economiei de piaţă și mecanismul administrativ-economic în funcționarea rentabila a instituției școlare.

Gestiunea instituţiei de învăţământ este principala sarcină și obiectivul de bază al unui manager școlar. Managerul instituției este persoana care influențează pe verticală și orizontală conţinutul pozitiv al procesului de instruire și educație; promovează condițiile de dezvoltare a unității școlare; formează decizia, component care menține activitatea eficientă a instituției prin elementul managementului educațional și organizațional; managerul este echilibrul și responsabilitatea în acumularea, protejarea și administrarea calitativă a mijloacelor financiare prin segmentul managementului financiar. În rezultat, instituţia de învăţământ, fiind parte componentă a societății și a economiei naţionale, este domeniul ce dă viață și existență multiplelor domenii, acțiuni și activităţi sociale. Deci, putem spune că instituţia de învăţământ trebuie investită, în primul rând, cu cadre manageriale specializate/calificate care să răspundă cerinţelor înaintate de reformele moderne, inaintate de practicile internaţionale ale managementului în general şi, în special, ale managementului financiar şi educaţional. Cadrele manageriale școlare sunt acei care trebuie să asigure eficienţa educativă și instructivă, să asigure eficiența economică în a forma, în a dezvolta și în a utiliza favorabil mijloacele de care dispune și are nevoie instituţia de învăţământ. Strategia unei instituţii de învăţământ poate fi asigurată şi protejată doar prin: raportul corelat al nivelului de autonomie instituţională; nivelului de gestiune administrativă și financiară; nivelului de control ce trebuie să fie centrat în totalitate pe sistemul managerial performant.

De altfel, asigurarea instituţiilor de învăţământ cu mijloace financiare în condiţiile de tranziţie la piaţa liberă a fost, este şi încă mai rămâne o problemă majoră. Economia de piaţă liberă nu funcţionează în toată amploarea ei conform criteriilor autentice necesare, iar sistemul de autoadministrare în unitățile de învăţământ nu se poate manifesta corect în lipsa unui cadru legal adecvat. De aceea, transformările proiectate nu pot fi realizabile în măsura potrivită. Succesele în activitatea instituţiilor de învăţământ pot fi prezente doar prin introducerea în practică a unor politici clare cu accent sigur în managementul educațional al instituției, în managementul financiar și sistemul managerial modern. Iar în cazul în care bugetul statului nu este capabil să întreţină şi să finanţeze pe deplin o instituţie de învăţământ cu mijloace financiare la toate compartimentele în dependenţă de nivelul necesităţilor, atunci restricţionarea mijloacelor financiare proprii (extrabugetare) ale instituţiei este inutilă şi nu serveşte la nimic. În acest caz, din partea statului, restricționarea banilor proveniți din activitatea proprie poate duce doar la falimentul unității școlare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*