Valentin Tomuleț – la onorabila vârstă de 65 ani

– omul de știință ce valorifică cu mult respect istoria ținutului basarabean –

La vârsta marilor realizări spirituale, științifice și didactice, Valentin Tomuleț (doctor habilitat în istorie, profesor universitar, savant, scriitor și istoric literar, sef al Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, Facultatea de Istorie şi Psihologie, Universitatea de Stat din Moldova) în curând își va sărbători cu multă demnitate aniversarea a 65 de ani de la naștere (născut în 15 septembrie 1952, comuna Tabani, județul Briceni, Basarabia). Este un eveniment nespus de plăcut în viața unui om, dar, mai ales, în viața unui om de cultură și știință care-și culege roadele din plin cu bunuri și valori spirituale, valori ce ramân pe vecie în istoria unui neam.

Pe parcursul a mai mult de 40 de ani de activitate științifică și pedagogică, Valentin Tomuleț este intelectualul care valorifică în cel mai real și conștient mod ținutul natal sau, mai bine zis, ținutul basarabean care are o istorie nespus de tragică în existența sa de-a lungul secolelor. Fiind de o competență aparte și o pregătire profesională foarte bună în domeniul istoriei, Valentin Tomuleț prin lucrările sale face ordine absolută în clasificarea evenimentelor ce țin de dezvoltarea istorică, economică, culturală etc. a societății basarabene din perioada anilor 1812-1918, respectiv, întreaga diviziune de timp din epoca modernă. Cu un conținut de o valoare deosebită este prezentă în spațiul literar-științific lucrarea „Basarabia în epoca modernă (1812-1918)”, autor Valentin Tomuleţ, Editura Tipo Moldova, Iași, 2014, lucrare care a fost nominalizată cu Premiul „Alexandru D. Xenopol“ în cadrul Premiilor Academiei Române pentru anul 2014. Această realizare este o onoare enormă și o mândrie națională pentru poporul român basarabean, pentru R.Moldova, iar deținătorul acestui premiu de valoare este Valentin Tomuleț – profesorul, savantul și scriitorul basarabean – intelectualul care depune întreg efortul pentru a produce lucrări de o mare însemnătate. Volumul „Basarabia în epoca modernă (1812-1918)” este consacrat ca semn de omagiu tragicului act realizat de către imperiul rus în 16(28) mai 1812, acțiune în rezultatul căruia o țară este fragmentată, iar poporul acestei țări este complet dezbinat pentru a-și pierde din coeziunea internă. Deci, este vorba de răpirea Basarabiei din 1812, aspect nespus de trist și dureros pentru poporul român basarabean. În așa mod, autorul lucrării concretizează că Basarabia pe parcursul a 106 ani nu a cunoscut ce este dezvoltarea economică și culturală, iar românii basarabeni au fost intimidați pentru a accepta modelul subdezvoltării în contextul de cunoaștere a limbii materne. Toate aceste nelegiuiri, cu efecte distrugătoare, s-au produs în cadrul Basarabiei între anii 1812-1918, dar, cu mare regret, și în alte perioade ulterioare. Astfel, cu multă inteligență și pană scriitoricească, Valentin Tomuleț reușește să pună accente clare pe cele mai importante evenimente istorice ce au avut loc în acea perioadă și anume: despre diverse aspecte din istoria Basarabiei în epoca modernă, de la momentul anexării la Rusia în 1812 şi pînă la Actul Unirii cu România în 1918; nemijlocit, cu tangențe care se referă la prima jumătate a sec. XIX de la anexare pînă la reforma agrară de la 1868.

Opera științifică-literară a domnului Valentin Tomuleț reprezintă valoarea intelectuală/spirituală prin intermediul căreia se regăsește cultura, tradițiile și istoria unui popor. În rândul acestora pot fi menționate o multitudine de lucrări de o mare pondere prin care autorul marchează aspecte prioritare despre impactul, cu efecte negative, a regimului de dominație țaristă rusă asupra populației basarabene, în cele din urmă, afectând destul de grav evoluția în existența poporului român basarabean și, nemijlocit, evoluția în existența elitelor burgheze și nobiliare din Basarabia. Drept  dovadă, aceste subiecte sunt prezente în monografiile „Basarabia în sistemul economic și politic al imperiului rus (1812-1868)”, ediţia a II-a, Editura Tipo Moldova, Iași, 2014;  „Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia şi influenţa ei asupra constituirii burgheziei comerciale (1812-1868)”, Chişinău: CEP USM, 2002;  „Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia (1812-1830)”, Documente inedite din arhivele Rusiei, Ucrainei şi Republicii Moldova, Chişinău, 2002; „Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828)”, volumul I-II, Chişinău: CEP USM, 2007; „Basarabia în epoca modernă (1812-1918)”, volumul I-II-III, Chişinău: CEP USM-2012, Tipo Moldova, Iași-2014; „Basarabia în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus (1812-1868)”, Studii, Editura Cartdidact, Chişinău, 2012; „Rusia de la mijlocul sec. al XVII-lea la începutul sec. al XIX-lea”, (Istoria modernă a Europei şi Americii), vol.I, coautor, Chişinău, 1995; „Rusia între medieval şi modern (mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea)”, volumul I, Ediţia II – revăzută și completată, coautor, Chişinău, 2008; „Basarabia în sistemul pieţii interne ruse (1812-1868)”; „Geneza şi evoluţia burgheziei comerciale în Basarabia (1812-1868)”; „Elitele nobiliare şi burgheze din Basarabia (1812-1918)”; „Mentalitatea nobilimii şi burgheziei comercial-industriale din Basarabia (1812-1918)”; „Instituţii sociale din Basarabia sub dominaţia ţaristă (1812-1917)”; „Istoria satului Tabani, raionul Briceni (de la origine până în prezent)” și multe altele. Astfel, în a cunoaște și mai bine istoria neamului românesc din Basarabia și nu numai, Valentin Tomuleț ne pune la dispoziție mai mult de 200 de lucrări ştiinţifice și didactico-științifice, toate, la rândul lor, fiind creații originale, cu conținuturi esențiale ce determină și reprezintă istoria adevărată a unui popor. Nemijlocit, Domnia Sa este autor și coautor a nunumăratelor studii, culegeri de documente, articole ce sunt publicate în reviste de specialitate din Moldova, România, cât și alte țări din străinătate, acestea fiind recunoscute de o valoare aparte la nivel internațional. Totodată, Domnia Sa este autor de manuale universitare, acestea fiind utilizate și întrebuințate cu mare interes de către studenți, masteranzi, doctoranzi în procesul de instruire. În calitate de profesor universitar la Catedra de Istorie Universală a Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, Valentin Tomuleț este pedagogul cu o autoritate autentică, iar competența profesională a domniei sale este plasată în cele mai remarcabile limitele ale valorilor intelectuale. Savantul Valentin Tomuleț este considerat la etapa actuală unul dintre cei mai competenți oameni de știință în domeniul istoriei din Basarabia, iar în calitate de pedagog este recunoscut ca unul dintre cei mai buni profesori universitari în instruirea tineretului studios (studii de licență/masterat/doctorat). Astfel, prin intermediul vocației autentice de pedagog și savant, Domnia Sa realizează cu mult succes acțiunea prin care traversează dialogul social, intersectat cu arta de a produce opere științifice-literare distincte.

Pe lângă competența pedagogică și științifică, Valentin Tomuleț este intelectualul înzestrat și cu calități manageriale, calități ce se manifestă în procesul activității în funcția de Decan al Facultăţii de Arte Frumoase din cadrul USM. Referitor la această latură, eminentul om de știință și cultură, istoric/ istoric literar și publicist renumit din Basarabia, Anatol Petrencu (doctor habilitat în istorie,  profesor universitar)  spune următoarele: „În această calitate dl Valentin Tomuleţ manifestă un vădit spirit organizatoric, dând dovadă de calităţi manageriale exepționale, fiind în acelaşi timp un bun cunoscător al muzicii, îndeosebi, al folclorului şi al tradiţiilor româneşti… S-a implicat plenar în restructurarea procesului de instruire din cadrul facultăţii, asigurând la un înalt nivel didactico-ştiinţific schimbările în programele de studii, acordând prioritate studierii artei naţionale, în care scop a completat corpul didactic al facultăţii cu tineri specialişti…Îl deosebeşte stilul academic de susţinere a seminarelor şi cursurilor, profunzimea cunoştinţelor ştiinţifice. Originalitatea interpretărilor problemelor deschise studenţilor săi, înaltul profesionalism, dar şi empatia pe care o transmite auditoriului fac ca sălile de curs în timpul orelor sale să fie mereu pline. Temeinic versat în istorie, profesorul Valentin Tomuleţ s-a dovedit a fi un dascăl cu adevărat desăvârşit. Este respectat de către studenţi, în pofida faptului că este exigent în cerinţele sale faţă de ei. Distins, plin de energie intelectuală, predispune spre dialog şi schimbul de idei, atât de necesar unor istorici în formare…” („Profesorul și savantul Valentin Tomuleț la 60 de ani”, Timpul.md, 14.09.2012). Astfel, fiind un bun manager atât nativ, cât și ereditar, Valentin Tomuleț este președinte al multor comisii științifice specializate din cadrul Universității de Stat din Moldova, Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Comisiei Naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial de pe lângă Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

Cu o educație aleasă în spiritul valorilor intelectuale, moștenită de la părinți (tatăl Nicolae Constantin Nagherneac, profesor de istorie și directorul şcolii din comuna Tabani, Briceni), Valentin Tomuleț și-a dedicat și continuă să-și dedice întreaga sa activitate în crearea acelor valori spirituale prin intermediul cărora să contribuie enorm la dezvoltarea culturii naționale și, nu în ultimul rând, de a transmite generațiilor în creștere dragostea adevărată față de valorile naționale românești. Pentru respectivele merite Domnia Sa este laureat, în nenumărate rânduri, al premiilor pentru rezultate remarcabile în domeniul cercetării-dezvoltării, acordate de către Guvernul R.Moldova, Academia de Științe a Moldovei, Academia Română, Ministerul învățământului din R.Moldova, etc. Valentin Tomuleț este Laureat al Premiului Naţional pentru anul 2015 pentru o serie de lucrări inedite/originale/distinse ce sunt destinate istoriei Basarabiei din epoca modernă.

Deci, să fim mândri de faptul că poporul român din Basarabia are asemenea oameni ce întrunesc în sine calități morale, spirituale deosebite, astfel remarcându-se în procesul de existență socială prin cinste, corectitudine, devotament național și inteligență aparte. Deci, să fim mândri de faptul că printre noi există Valentin Tomuleț – profesorul, savantul, scriitorul și istoricul/istoricul literar al poporului român din Basarabia, al poporului român de pretutindeni.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*