Un creator de valori umane în spiritul idealului naţional

Esența existenței umane determinată în mod direct de conținutul sistemului de valori este acea formă și componentă a acțiunilor care exprimă totalitatea celor mai profunde și absolute însușiri în relațiile dintre obiecte și procese. Prin noțiunea valorii, ca necesitate umană, își exprimă caracterul individul în dependență de propriile necesități spirituale și intelectuale, acestea fiind intersectate cu idealul și scopul suprem al conștiinței care tinde mereu spre activitatea creatoare. Activitatea creatoare umană, la rândul ei, fiind parte a valorilor și a expresiilor individuale, exprimă în sine acea realitate prin care se strecoară ambiția și dorința omului de a relata existența obiectivă și de a crea perfecțiunea lucrurilor în măsura posibilităților, parte din sistemul valorilor. Atât perfecțiunea cât și sistemul de valori, componente în interacțiune directă, sunt echilibrul activității creatoare care redau imaginea clară în procesele de dezvoltare și evoluție a intelectului uman. Intelectul uman în evoluție, cu capacitatea și tendința de a cunoaște cât mai multe lucruri noi, cu capacitatea de a gândi și a concepe activități cât mai complexe, cu capacitatea de a crea elemente cât mai utile și mai frumoase în dezvoltarea omului – este creația unui ansamblu de valori cuprinse și reproduse de idealul uman. Idealul uman, ca expresie a intelectului și a spiritului, își realizează scopul și ideea prin conținutul creativ al artei, care prin mijloace specifice ale muncii produce bunuri materiale, valori culturale, artistice și științifice, bunuri care aduc satisfacție și bunăstare în existența și dezvoltarea umană.

Dezvoltarea umană, component vital al sistemului de valori corelat cu esența existenței umane, este un proces de acţiuni prin care se distinge capacitatea omului de a evolua individual și de a contribui fundamental la dezvoltarea socială a mediului din care face parte. În acest proces al dezvoltării sociale se regăsește nemijlocit omul, cu capacități intelectuale și spirituale, cu posibilități reale de a crea ceva util într-un anumit domeniu de activitate. Asemenea oameni, cu capacități și posibilități intelectuale, fac parte din sfera științei și artei, care cunosc în profunzime noțiunile esențiale ale esteticii prin care se reflectă necesitatea de a produce emoția pozitivă în fața tuturor acțiunilor realizate. Unul dintre acești oameni de știință și artă care simte mereu necesitatea de a crea cât mai multe acțiuni pozitive pentru propriul mediu social, pentru propriul popor şi propria țară, pentru aproapele său este Domnul Virgil Mândâcanu (doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, pedagog și maestru în arta de a fi Om, maestru și creator al valorilor prin idealul național, maestru-cercetător în promovarea identității naționale și de renaștere spirituală față de valorile creștin-ortodoxe, scriitor, jurnalist, publicist), care vorbește și scrie cu inima și sufletul pentru a trezi în semenul său emoția autentică față de valorile naționale și realitatea înconjurătoare.

Maestrul, savantul, pedagogul și neobositul luptător pentru valorile naționale, Virgil Mândâcanu este acea expresie a activității creatoare umane care valorifică la nesfârșit efortul, munca și spiritul intelectual pentru bunăstarea și prosperarea propriei națiuni, a națiunii române. Intelectul Domniei Sale reușește să cuprindă acel spațiu al valorilor care nu este accesibil oricărui om. Dumnealui atinge și dezvoltă cu gândul acele culmi și spații care reflectă cu adevărat lumina dătătoare de viață și de emoții pozitive în existența spirituală a omului. Domnia Sa încearcă să creeze ideea perfecțiunii de care are nevoie omul pentru a da sens și înțeles existenței umane. Operele științifice și literare scrise de Virgil Mândâcanu sunt dedicate în totalitate conținutului pedagogic și artei educaționale, metodelor de educație și instruire a omului în spiritul creștinismului și al culturii etnice, tehnologiilor educaționale moderne în contextul pedagogiei umaniste și al pedagogiei creștin-umaniste. Toate sunt un exemplu viu și o acțiune pozitivă conștientă îndreptată spre un anumit scop și anume: de a trezi și dezvolta în tânăra generație și a întregului popor român dragostea și sentimentul autentic pentru idealul național; pentru cultura etnică și valorile spirituale ce sunt nucleul în dezvoltarea și prosperarea unei națiuni; pentru unitatea națională care se intersectează și comunică în mod direct cu teoria științifică și principiul de conștiință națională; pentru valorile umane, în general, care sunt fundamentate pe credință, adevăr, educație, instruire.

Educația și instruirea este domeniul prin care Virgil Mândâcanu și-a dedicat întreaga carieră profesională și întregul conținut intelectual și spiritual. Tărâmul pedagogic și științific i-a creat personalitatea și identitatea, fiind cunoscut atât în cadrul țării cât și în afara ei. Lucrările științifice elaborate, fiind valori inegalabile și capodopere în patrimoniul cultural național român, sunt activitatea și efortul intelectual de o viață al Domniei Sale. Fiind pedagogul și maestrul autentic în arta de a educa și instrui tineretul studios, Virgil Mândâcanu dupa 55 ani de activitate intelectuală mai continuă să se dedice în mod conștient la îmbunătățirea conținuturilor și metodelor de instruire și educație naționala. Pentru a crea o nouă imagine și viziune în arta educației și știința pedagogiei, în special, pentru țările din Estul Europei unde predomină tendința de devalorizare a idealului național și altor valori umane, Domnia Sa compune de această dată o nouă operă științifică “Arta de a deveni și a fi pedagog”, autor Virgil Mândâcanu (Editura Pontos, Chisinau, 2016, pagini 806). Elaborată pe principii moderne și reale, actuala lucrare academică, în exclusivitate, este dedicată artei educaționale, fiind ca un model autentic pentru oamenii care vor sa devină pedagogi și măieștri în arta educației și instruirii. Această lucrare, fiind opera desăvârșită pentru procesele educaționale autohtone, și nu numai, reprezintă un nou sistem al valorilor care face ordine absolută în domeniul științei pedagogice, astfel reglementând conceptul teoretic și practic în funcționarea și promovarea idealului național prin arta de a educa și instrui omul, și prin arta de a deveni și a fi pedagog.

“Arta de a deveni și a fi pedagog” este creația domnului Virgil Mândâcanu prin intermediul căreia se prezintă, în mod prioritar, personalitatea pedagogului în societate, fiind, în același timp, și identitatea publică cu obligațiuni și norme morale adecvate. Prin profesia de pedagog, considerată ca cea mai nobilă activitate socială, autorul pune accente clare pe principiul de formare a acestei meserii distinse corelată cu credința și spiritul creștin. În același timp, autorul concretizează și materializează în mod sigur, pe principii științifice bine argumentate, care este responsabilitatea profesiei de pedagog față de omul în dezvoltare care trebuie educat și instruit, și, totodată, față de întreaga societate. Epoca modernă, în special, influiențată în mod exagerat de conceptul filozofic al materialusmului și al valorilor general-umane, în procesul evoluției se manifestă cu dezavantaje și cedează în fața valorilor autentice spirituale și moral-umane. Respectiv, valorile morale și spirituale autentice atât de esențiale pentru ființa umană în dezvoltare sunt abordate de autor print-un conținut special care este corelat doar cu profesia de pedagog, care instruiește omul. Anume pedagogul este acel exemplu social care în procesul evoluției ar putea remodela procesele educaționale în spiritul valorilor autentice și al idealului național, astfel influențând pozitiv conținutul pragmatismului existent (în special, a celui din R.Moldova). Luând ca referință sistemul educațional din Republica Moldova și procesele ce decurg din dezvoltarea socială, autorul consideră că “pentru a educa tineretul în spiritul idealului național și de conștiință a unității naţionale nu este de ajuns doar idealul pregătirii profesionale pentru economia de piaţă (realitatea existentă autohtonă). Dimpotrivă, instruirea doar sub această orientare (unde tineretul pune accent doar pe valorile general-umane) distruge și mai mult conținutul autentic al valorilor spirituale umane și cu atât mai mult îndepărtează omul de credința în idealul național și idealul patriotic”. Sub aceeași notă, autorul își expune gândul prin teoria, că un pedagog adevărat trebuie neapărat să-și valorifice măiestria pedagogică și prin valorile spirituale ale crestinismului și credinței în creația divină. Este o adevărată filozofie și creație a lui Virgil Mândâcanu în descrierea fenomenelor ce sunt orientate în a influența pozitiv formarea viitorilor pedagogi, care vor instrui și educa tânăra generație în creștere în spiritul idealului național, în spiritul crestinismului pedagogic și al valorilor spirituale de unitate națională. La acest capitol Virgil Mândâcanu concretizează, că pregătirea cadrelor didactice este una dintre cele mai importante etape în funcționarea unui sistem educațional competitiv, fundamentat pe principii autentice și autohtone. La baza acestei teorii este fundamentat și principiul corelat cu armonia dintre ştiinţă, credinţă, cultura etnică și etica comportamentului uman, elemente de interacțiune cu valorile morale și spirituale. Elementele respective, fiind într-o corelație bine definită, sunt acele laturi și componente care, cu siguranță, vor crea sistemul real al cunoaşterii în pregătirea pedagogică și creștin-pedagogică; la dezvoltarea socială cu trecerea de la o etapă inferioară la cea superioară (mai calitativă); la continuitatea procesului evolutiv uman intersectat cu valorile morale/spirituale/intelectuale și, nu în ultimul rând, cu supremul scop al existenței umane – Idealul Național, care menține pe pozitie verticală o națiune demnă de a fi. În subiectul prezent, autorul vine cu un șir de teorii și argumente care, cu certitudine, ne demonstrează că arta educației nu se poate afirma în mod calitativ și autentic, și nu poate exista real fără conceptul absolut al idealului național. Domnia Sa argumentează, cu încredere, spunând că “idealul național trebuie cultivat și educat în oameni, și trebuie să fie prezent în fața tuturor etapelor de dezvoltare umană – educație, instruirie, cunoaștere, comunicare, cultură…Iar pedagogul, școala este obligată și trebuie să îndeplinească misiunea de a educa nu doar rațiunea omului, ci și sufletul”.

“Arta de a deveni și a fi pedagog” este opera științifică-filozofică-umană care unește spiritualitatea cu sistemul de valori și totalitatea proceselor culturale ale unui popor; este conținutul care orientează o națiune pentru a cunoaște în profunzime etapele de creștere și formare a personalității omului prin dimensiunea creației divine și a valorilor autentice creștine; este izvorul plin de credință care te predispune în a conștientiza corect care sunt valorile supreme în existența umană. Aspectele respective atât de esențiale pentru ființa umană și existența acesteia formează superlativul domnului Virgil Mândâcanu, exprimat prin idei logice, convingătoare, cuprinzătoare, fundamentate pe realitatea autentică.

A fi pedagog înseamnă a fi un bun cunoscător al științei pedagogice și al artei educaționale. A fi pedagog înseamă a îmbina calitățile morale, intelectuale și spirituale cu arta educației, cu arta de a fi Om, cu arta de a cunoaște cuvântul și expresia autentică a valorilor. Toate aceste calități pozitive și esențiale sunt întruchipate în personalitatea și identitatea domnului Virgil Mândâcanu – Savantul și Maestrul valorilor umane, Omul de Credință al valorilor intelectuale și spirituale. Domnia Sa este magul inteligent, credincios, înțelept și prevăzător care se preocupă și se străduie cu prudență să preîntâmpine prezentul nefast al propriei țări, dorind să aducă propriei națiuni schimbarea pozitivă într-un viitor apropiat, cu fapte concrete și folositoare. Consider, că poporul din Republica Moldova, poporul român trebuie să fie mândru ca îl are alături pe Virgil Mândâcanu în viața socială și sfera educațională, fiind omul culturii și al spiritualității, fidelității, adevărului și devotamentului față de valorile naționale.

Precum cartea este învățătură, iar învățătura este sistemul de interacțiune dintre cunoștinte, cultură, înțelepciune și erudiție, așa și Virgil Mândâcanu este Creatorul de Valori Umane Autentice care corelează cu măiestrie intelectul cu înțelepciunea, cultura cu valorile spirituale ce comunică inteligent între ele, dragostea cu idealul național care dorește doar prosperitate propriei națiuni.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*