Teritoriul românesc între interesul străin și dezinteresul național

Din timpuri imemoriale, pământul – pe teritoriul căruia s-a plămădit și s-a perpetuat poporul român – a suscitat interesul acelora care, în virtutea migrației ori a tendințelor expansioniste, au dorit să se înstăpânească și în acest colț de Rai din Grădina Maicii Domnului. De urmare, năvala dinspre Câmpia Panonică, dinspre sudul Dunării, dinspre Marea Neagră, dinspre Asia Mică, ca și dinspre răsăritul, care le-a fost leagăn atâtor alte nații, a fost de nestăvilit. „Impresionantă prin frumusețea sa, prin valorile faunistice și florale deosebite, Delta Dunării a reprezentat – după cum era de așteptat – obiectul disputelor vremii. Fiecare dintre stăpânitorii bazinului pontic au râvnit la Gurile Dunării, din mai toate motivele posibile, dar în mod sigur pentru potențialul deosebit și pentru poziția strategică în zonă”. De aici, pornindu-se ori sfârșindu-se una dintre cele mai favorabile căi navigabile fluviale din întreaga Europă.

În altă ordine de idei, trebuie menționat că: „Însemnătatea Deltei pentru istoria românească este covârșitoare, fiindcă de regimul său a depins, întotdeauna, regimul insulelor dinspre mare, aspect consfințit în tratatele care au precedat diferitelor conflicte zonale. Și reînnoit, de fiecare dată, când interesul în regiune s-a revigorat, cu deosebire, de la începutul secolului al XIX-lea, în urma conflictelor dintre imperiile Țarist și Otoman, ambele conștiente de importanța economică și, mai ales, strategică a acesteia.

Astfel, începând cu anul 1829 și în succesiunea războaielor ruso-turce, în tratatele de pace din anii 1857 și 1878, s-au inserat stipulații exprese în referire la Delta Dunării și la regimul insulelor adiacente. Dintre brațele fluviului, atenția cea mai mare fiind acordată brațului Chilia, cel care, în dese rânduri, a constituit limită de imperii.

Referindu-se la aceasta, savantul român Grigore Antipa, un fin cercetător al evenimentelor, ne reamintește următoarele: „Guvernul imperial rus, după ce în 1883 reușise, cu concursul Austriei și Franței, de a scoate brațul Chilia de sub autoritatea Comisiei Europene, a voit să devină singur stăpân pe toate gurile acestui braț – care, se știe că este cu mult mai important din cele trei brațe mari ale Deltei – pentru ca astfel să-și deschidă singur o gură navigabilă și să se retragă cu totul de la controlul Comisiei Europene. Încercările făcute de a deschide gurile Oceakov, Prorva și apoi Polușnoi, s-au lovit de dificultăți puternice […]. În fața cestor dificultăți se gândiră la gura Starâi Stambul, care are cel mai mare debit dintre toate brațele Chiliei”.

De fapt, în baza aceluiași interes major, în urma Tratatului de la Berlin din 1878, guvernul rus a admis ca frontiera, la vărsarea brațului Chilia, să fie fixată pe brațul Starâi-Stambul, dar aceleași dificultăți, ca și cele sesizate de Grigore Antipa, au împiedicat punerea în practică a intenției ruse de a transforma brațul respectiv în cale navigabilă. Astfel, după ani de încercări nereușite, U.R.S.S., profitând de situația precară în care se găsea România după nedreptul Dictat de la Viena și raptul sovietic, din aceeași vară a anului 1940, a forțat România să participe la un simulacru de comisie mixtă, între 6 septembrie-24 octombrie, în care s-a rediscutat forțat problema delimitării frontierei pe brațul Chilia, cu ignorarea completă a traseul anterior anului 1916, pe canalul Starâi Stambul.

„Partea sovietică a susținut că frontiera trebuie să treacă prin brațul Musura, braț de formațiune mai recentă, care nu a existat în 1916, și care este impropriu navigației”. Imediat, în 26 octombrie 1940, chiar și în pofida dezacordului exprimat de către partea română, trupele sovietice au ocupat  insulele Tătarul Mare, Dalerul Mare și Maican. Zece zile mai târziu, este ocupată și Insula Limba, situată între brațul Starâi-Stambul și canalul Musura, fixându-se astfel o frontieră care contravenea literei și spiritului Tratatului de la Berlin.

Protestele guvernului român, din acea perioadă, nu au fost acceptate de către guvernul sovietic a cărui teză era că România dispunând de brațul Sfântul Gheorghe și de brațul Sulina, poate renunța la brațul Chilia. Iată care era, de fapt, poziția U.R.S.S. raportată la 3 noiembrie 1940, de către plenipotențiarul României la Moscova: „Ocuparea insulelor nu înseamnă un act inamical și nici o nesocotire a drepturilor sau a independenței României, la dobândirea căreia Rusia a contribuit în 1877. Cele câteva insule dunărene nu au nicio însemnătate pentru România, care rămâne stăpână pe brațele Sulina și Sf. Gheorghe. Pentru U.R.S.S., în schimb, întărirea pozițiilor sale pe brațul Chilia prezintă interes însemnat”.

În 1947, la Conferința de la Paris pentru încheierea Tratatului de pace, delegația sovietică a prezentat o hartă la scara 1:1.500.000, care – cum rezultă dintr-un studiu întocmit în acea perioadă – nu permitea identificarea exactă a traseului liniei de frontieră, însă se observa clar că U.R.S.S., încorpora și insulele Salangic, Dalerul Mare și Dalerul Mic. Astfel, frontiera fiind împinsă înspre sud, stipulațiile Tratatului de la Berlin din 1878  au fost complet eludate, brațul Starâi-Stambul devenind apă interioară a părții sovietice, cu toate consecințele care decurgeau dintr-o asemenea situație. „Ținând seama și de faptul că, prin Convenția din 1948, de la Belgrad, U.R.S.S. a reușit să scoată de sub regimul internațional brațul Chilia”, rămânând la nivel de înțelegere bilaterală, s-au creat probleme deosebite părții române în perioada postbelică, sesiunile comisiilor mixte de verificare și actualizare a traseului liniei frontierei de stat româno-sovietice înregistrând stări dintre cele mai tensionate. Au rămas în istoria întâlnirilor la acest nivel lucrările sesiunilor a X-a și a XI-a ale Comisiei mixte, care au stârnit reacții dure din partea Moscovei. Mai ales, după ce diplomații și experții români au reușit să determine o anume flexibilitatea de partea sovietică, care a acceptat ca traseul frontierei să fie rectificat în unele zone, în favoarea României. Între acestea, amintim corectarea traseului pe Canalul Musura-Musuna și atribuirea de partea română a insulei Maican. O poveste întreagă, una extrem de tristă și plină de neprevăzut, despre care vom relata, cu alt prilej.

Ulterior – sub imperiul directivelor primite de la Moscova – presiunile sovietice asupra părții române s-au înăsprit, cu deosebire după ce președintele delegației sovietice a fost rechemat la centru și, după câteva zile de absență, să se comunice că a suferit un atac de cord. Tot ce se poate, dar întrebările subzistă.  Cu atât mai mult, cu cât, după numai câteva luni, în plină activitate, și președintele delegației române a suferit un accident cerebral și a decedat pe timpul sesiunii. Dar, astea rămân de domeniul amintirilor, față de care urmașii, cel mai probabil, nu au nicio cunoștință.

Pentru corectitudinea celor mai sus menționate, redăm doar câteva fragmente din consemnarea scrisă a declarației părții române vizavi de imputările și impunerile sovietice, care încercau să remedieze situația celor pierdute în cadrul sesiunile anterioare: „Delegația română nu poate fi de acord cu susținerea delegației sovietice că modul în care a fost trasată frontiera la sesiunile a X-a și a XI-a (este vorba de traseul frontierei în zona Insulei Maican și pe canalul Musura-Musună – n.a.) ar constitui o încălcare a prevederilor Tratatului de pace din 1947 sau a Protocolului din 1948 și arată că argumentele aduse (de partea sovietică – n.a.) nu au relevanță pentru problema în discuție, conducând la concluzii eronate și consecințe inacceptabile […].

Prin modul cum s-a trasat linia de frontieră la sesiunile a X-a și a XI-a ale Comisiei Mixte, nu are loc – așa cum afirmă delegația sovietică – o revizuire a Tratatului de pace, deoarece acest tratat nu se referă în mod expres la insula Maican și nici la alte insule, iar afirmația că s-ar crea un precedent nu are nicio relevanță pentru interpretarea și aplicarea Tratatului de frontieră din 1961.

În ceea ce privește refuzul delegației sovietice de a recunoaște linia de frontieră trasată pe canalul Musura, delegația română consideră că și în acest caz Comisia Mixtă a procedat la respectarea Tratatului de frontieră din 1961, aplicând corect principiul liniei mediane […].

Acceptarea interpretării oferite de delegația sovietică ar conduce în decursul timpului –  ca urmare a modificării cursurilor de apă – la consecința pentru partea română de a nu mai avea acces la Dunăre și pe brațul Chilia, care ar rămâne pe teritoriul sovietic, ceea ce este inadmisibil și nu va fi niciodată acceptat de România”.

Iată, așadar, numai una dintre multele poziții de mare curaj și patriotism românesc exprimate de experți, pe care nu știm dacă vreodată istoria și diplomația îi va reține; de aceea, pe cale de excepție, prea marele respect față de asemenea oameni ne obligă să-i evidențiem pe ambasadorul prof. dr. Ion Anghel, „părintele” tratativelor în domeniu, secondat, mai apoi, cu aceleași reușite, de către Aurel Preda Mătăsaru, un tot atât de eminent diplomat”.

Credem, că nu dăunează contextului, dacă evidențiem și faptul că, pentru a corecta o situație care le punea în pericol nu numai funcțiile, experții sovietici au avansat un compromis în privința diferitelor insule, cu angajamentul unor recompensări teritoriale în alte părți, chiar și la uscat. Dar, partea română a repus în concurs Insula Șerpilor, asupra căreia sovieticii n-au vrut să convină.

Revenind în actualitate, putem afirma – fără nicio putință de tăgadă – că dacă cu fosta U.R.S.S., unele corecții s-au efectuate cu bune rezultate, astăzi cu vecinii care se declară moștenitori numai la ceea ce le convine, tendințele în domeniu, nu sunt nici pe departe armonizate. Și, după câte se observă, partea ucraineană – mai subtil, mai fățiș – a desprins din practica trecută, doar concluziile, care le sunt avantajoase și, pe această bază, a trecut la aplicarea celor care nu le-au fost nici măcar la îndemâna sovieticilor. Cum a fost posibil așa ceva? Foarte simplu: chiar dacă partea sovietică, înainte de ’91 activa sub patronajul Moscovei, în compunerea delegației, cu excepția președintelui, care era rus, toți ceilalți erau ucrainieni. Este și normal, ca după destrămarea U.R.S.S., aceștia, în deplină cunoștință de cauză, să lucreze și mai intens pentru propria țară. Fiind buni cunoscători ai aspectelor de detaliu, pentru fiecare segment de frontieră, în parte.

Deci, ceea ce se întâmplă astăzi în triunghiul Starâi-Stambul, Chilia și Bâstroe, nu este ceva accidental ori de moment, pentru că încercările Ucrainei de a destabiliza cursul normal al Dunării și a colmata anumite canale – între care Musura-Musuna este cel mai elocvent – nu este de ieri de azi. Cunoscut fiind că încă înainte de anii ’90 ai secolului trecut, aceasta, anticipând sau nu ceea ce avea să se întâmple cu fosta U.R.S.S., ori profitând de aripa ocrotitoare a Moscovei a desfășurat o serie de activități în acest scop, în defavoarea României, exemplele fiind la îndemână oricăruia.

Tocmai de aceea, abordarea, motivația și susținerea potrivit cărora ceea ce se întâmplă în zona Bâstroe ar impieta asupra biosferei Deltei – deși perfect adevărate – nu sunt pe de-a întregul reale. Pentru că, în opinia noastră, ceea ce se întâmplă sub paravanul transportului de cereale, are o altă semnificație, una strategică mai periculoasă, în sensul că Ucraina, în realitate, urmărește scoaterea din circuitul fluvial internațional a României, prin devierea categorică a navigației pe respectivul canal. De aici, toate dedesubturile mașinațiunilor și pretextelor, la umbra cărora se execută lucrări de amploare, care – dacă nu vor fi stăvilite categoric – vor avea urmări nefaste pentru România.

Pentru cei mai puțin inițiați, nu trebuie omis faptul că brațul Bâstroe este un canal navigabil de adâncime și nu unul pentru vase cu pescaj mic – cum greșit au interpretat autoritățile noastre – unul care nu necesită prea mari eforturi pentru dragare și adâncire, în timp scurt. Nu trebuie omise nici avantajele economice considerabile, dar nici contextul operativ-strategic. Asta dacă ținem seama și de faptul  că Bâstroe este poziționat de-a lungul gurilor Bâstri, Starâi Stambul şi Chilia, fiind situat pe teritoriul regiunii Odessa. Desigur, este foarte important şi faptul că traseul acestuia străbate extrem de agresiv teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, dar acesta nu constituie un impediment atât de important, încât Comisia Europeană să se împotrivească, categoric.

Câteva întrebări, de bun simț, ar trebui să zgâlțâie mințile înțepenite în alte chestiuni „private”: – oare, nimeni nu sesizează că ceea ce întreprinde Ucraina, nu se depărtează prea mult de vechea intenție sovietică exprimată, fără echivoc, încă din toamna anului 1940?; – chiar nu se știa la organele în drept că asupra acestui fapt, preliminar, se manifestau tendințe încă înainte de ’90. Personal, nu îmi vine să cred, din moment ce mai toți experții acelor comisii mixte de delimitare și demarcare a frontierei de stat, ca și a platoului continental, au venit cu informații concludente în acest sens.

Oricum, dacă azi autoritățile române nu dovedesc fermitate, evoluția în zonă poate prejudicia România extrem de grav. Să sperăm, că nu se va precupeți niciun efort. Altfel, istoria va consemna încă o mare nedreptate, asumată – ca și în cazul Insulei Șerpilor, ca și în cazul atâtor alte cauze – de către o țară să sperăm încă a noastră, care așteaptă ca alții să-i rezolve problemele, complăcând-se într-o condamnabilă stare de obediență.

Așa cum se prezintă, prin intermediul mass-mediei, am aflat că Ministerul Afacerilor Externe ne asigură că „se opune intenției Ucrainei de a face lucrări de dragare pe Canalul Bâstroe” și reamintește Ucrainei că „nu este de acord cu propunerea de includere a Brațelor Chilia și Bâstroe ale Dunării în rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)”. Așteptăm s-o vedem și pe asta, dar nu trebuie omis că dacă, de moment, Ucraina stagnează operațiunile în zonă, ceea ce a fost demarat încă din 11 mai 2004 – și, mai mult ca sigur, cu mult înainte –  este foarte posibil să continue, chiar dacă sub o altă mască ori sub o altă motivație, care să convină manipulatorilor din umbră. De altfel, demersurile unilaterale ale Ucrainei, fără știrea României, în acest scop ne confirmă bănuielile.

În ceea ne privește, nicio încredere în eschivările unui stat, care-i prigonește pe români și le întinează limba, demnitatea și credința în propriile ținuturi strămoșești. Important însă nu este ce gândim noi, important este ce consideră că trebuie făcut și face statul român, cu sau fără acordul acelora care sunt atât de atașați de idealul, pe care înșiși l-au inoculat ucrainienilor.

Faptul că la jumătatea lunii iulie 2022, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat că „partea română şi-a dat acordul pentru tranzitul navelor cu cereale din Ucraina pe braţul Chilia şi prin Canalul Bâstroe” – fără aprobarea Parlamentului României, cum se vehiculează – poate fi categorisit umanitar, în considerarea solidarității cu un vecin aflat la vreme de cumpănă. Dar, nu trebuie trecut cu vedere că, sub acest apanaj de amiciție, Ucraina „prietenă” altceva a avut și încă mai are în vedere. În privința Comisiei Europene, ca și a celorlalte organisme internaționale, așa zisa „grijă” trebuie privită cu destule rezerve. Interesele marilor puteri pentru Ucraina, cu toate manevrele și praful aruncat în ochii credulilor – așa cum s-au petrecut lucrurile și alte părți ale lumii –  exced oricărui principiu de drept internațional, atunci când avantajele sunt de partea lor. Iar, România – pentru cine încă mai gândește și în folosul țării – ne temem că va continua să subziste, pentru încă multă vreme, tot așa ca și mai-nainte: o insulă de latinitate, într-o mlaștină de interese străine de cel național.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*