România, colonie a Israelului?

Asociația „Neamul Românesc” a primit cu stupefacție răspunsul semnat de Dragoș Mihai Hotea, Director General al Direcției Drepturile Omului, Protecția Minorităților și Consiliul Europei din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Prin adresa de răspuns nr. D1-1/2797 din 20.05.2021, domnia sa a confirmat primirea materialului intitulat „Denunț penal Federația Comunităților Evreiești din România” (F.C.E.R.) și ne-a comunicat: „Cu referire la conținutul materialului supus analizei, vă informăm că aspectele învederate nu sunt de competența M.A.E., astfel că nu suntem în măsură să ne pronunțăm cu privire la acestea”.

Răspunsul emis de domnia sa este eminamente lipsit de competență și responsabilitate pentru o autoritate guvernamentală din cadrul M.A.E..

Vă reamintim faptul că Ministerul Afacerilor Externe face parte din Comitetul interministerial pentru implementarea Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 2021-2023. M.A.E. a elaborat și a publicat în data de 30 septembrie 2020 Proiectul de Strategie . Tot M.A.E., prin domnia voastră ca ministru semnatar, a inițiatProiectul de Hotărâre de Guvern pentru Aprobarea Strategiei naționale  care s-a concretizat prin emiterea de către Guvernul României a H.G. nr. 539 din 13.05.2021 privind aprobareaStrategiei naționale și a Planului de acțiune al Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea […], publicată în M.O. nr.517 din 19 mai 2021.

Prin urmare, M.A.E. are competența și responsabilitatea guvernamentală a elaborării și implementării unei Strategii pentru prevenirea și combaterea xenofobiei, care implică și combaterea șovinismului antiromânesc și a doctrinelor religioase rasiste, precum cea promovată de F.C.E.R. – Cultul Mozaic, privind superioritatea rasei semite a evreilor față de celelalte rase și etnii, considerate ca inferioare. Aceste aspecte se regăsesc învederate în „Denunțul penal privind promovarea, în public, a unor concepții și doctrine rasiste și șovine, de ură pe motive etnice, rasiale și religioase, de către Federația Comunităților Evreiești din România” formulat de către Asociație și înregistrat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care l-a înaintat Secției de Urmărire Penală și Criminalitate, sub Nr. 2661/18.03.2021.

Strategia Națională prevede la capitolul K. Instituții responsabile: „Din Comitetul interministerial pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură fac parte: M.A.E., M.A.I., M.J., M.Ed., M.C., S.G.G., C.P.M. și I.N.S.H.R.-E.W., în calitate de membri, F.C.E.R., M.C.A., Av.P, C.N.C.D., A.N.R. și M.P.-P.Î.C.C.J., în calitate de invitați permanenți, precum și I.N.M. și « B’nai B’rith », în calitate de invitați”.

Strategia Națională stipulează în capitolul „G”. Programe,  „Acțiunile principale (A.P.) ale strategiei sunt următoarele:

– AP2.3.2. Inițierea programului „Arta împotriva urii sociale, discriminării, antisemitismului și xenofobiei”, prin extinderea programelor derulate de F.C.E.R. și la domeniile muzică și teatru;

– AP2.6.1. Sprijinirea financiară a proiectelor cultural-religioase ale F.C.E.R. – Cultul Mozaic;

– AP3.2.1. Continuarea cooperării cu Israelul în domeniul cercetării și predării cunoștințelor privind Holocaustul, precum și în combaterea antisemitismului, negării și distorsionării Holocaustului”;

 Planul de acțiune prevede la capitolul Obiectiv general nr.2: „Obiectiv specific nr. 2.6: sprijinirea manifestărilor cultural-religioase ale F.C.E.R. – Cultul Mozaic care promovează dialogul interreligios, evidențiază contribuția comunităților evreiești în societatea românească și pun în valoare patrimoniul cultural-religios. Având în vedere că teoriile conspiraționiste facilitează proliferarea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură și se folosesc de informațiile incomplete și incorecte despre Cultul Mozaic, prin acest obiectiv specific se caută reducerea marjei de manevră a celor care promovează informații mistificate, false, preconcepute și stigmatizante despre Cultul Mozaic”.

Ce „dialog interreligios” se poate realiza între Cultul Mozaic și Cultele creștine? Într-un asemenea dialog, sunt aduse față în față două doctrine religioase diametral opuse, ca mod de acțiune și ca abordare etico-morală. Cum se poate concilia relația dintre neamul evreiesc, „ales” de o divinitate exclusivistă denumită Dumnezeul lui Israel, și celelalte neamuri ale pământului, considerate inferioare? F.C.E.R.- Cultul Mozaic nu poate promova pacea și toleranța interetnică, concomitent cu pretenția rasistă a apartenenței evreilor la o rasă semită superioară. Principiul răzbunării mozaice „ochi pentru ochi și dinte pentru dinte“ este în flagrantă opoziție cu principiul iertării creștine „iubește-ți vrăjmașul”.

În aceste condiții date, este imperios necesar ca aplicarea efectivă a „Strategiei naționale” chiar să respecte Principiile generale stipulate în Capitolul E: „1. principiul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; 2. principiul legalității; 3. principiul prevenirii și 6. principiul parteneriatului public-privat”.

Este inadmisibil ca numai minoritățile evreiești și rrome din România să participe la evaluarea și revizuirea disciplinelor „Educație socială” și „Istorie” din învățământul gimnazial, precum și a disciplinei „O istorie a comunismului din România” din învățământul liceal, așa cum reiese din Acțiunea Principală, AP2.1.1., a Strategiei: „Evaluarea disciplinelor actuale din învățământul gimnazial « Educația socială », « Istorie », « Istoria și tradițiile minorităților », precum și a celor din învățământul liceal « O istorie a comunismului din România », « Istoria Evreilor. Holocaustul » și elaborarea unor propuneri pentru revizuirea acestora”;

Cum reprezintă un atentat la demnitatea națională ca, numai instituțiile reprezentative a două minorități, să participe la Acțiunea Principală  AP2.2.3. „Elaborarea și implementarea proiectului-pilot « Să ne cunoaștem eroii »”.

Se impune stringent elaborarea și implementarea Proiectului național „Temnițele comuniste – altare sfinte ale jertfei Neamului Românesc“, din moment ce este o prioritate națională Programul AP2.2.7. „Elaborarea și implementarea proiectului-pilot « Sighetu Marmației – Auschwitz trail »”. În închisorile bolșevice ale anilor 1948-1964 s-au jertfit, pentru Neamul Românesc, sute de mii de români „vinovați“ numai pentru faptul că erau români.

Neparticiparea Academiei Române și a istoricilor români, la elaborarea programelor mai sus menționate ale acestei Strategii naționale, ce includ revizuirea disciplinelor precum Educația socială,  Istoria și O istorie a comunismului din România, dar și proiecte precum cunoașterea Eroilor Neamului, constituie un act șovin (xenofob) antiromânesc, conform prevederilor O.U.G. nr.31/2002. Cum este șovinism (xenofobie) antiromânesc excluderea organizațiilor civice românești dintr-o acțiune națională finanțată masiv din banii publici ai Statului român.

Acțiunile guvernamentale exclusiviste, de punere în aplicare în forma actuală a unei astfel de Strategii naționale, pe teritoriul suveran al României, constituie un atac la securitatea națională în baza prevederilor Legii nr.51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, art.3, lit.h): „inițierea, organizarea, săvârșirea sau sprijinirea în orice mod a acțiunilor totalitariste sau extremiste […] de orice altă natură, rasiste, […], revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea și integritatea teritorială a României, precum și incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept”.

Excluderea elementului românesc din aceste acțiuni naționale constituie și un act de trădare națională, conform prevederilor Art.394 din Codul Penal al României.

În virtutea Principiului nr. 6 privind parteneriatul public-privat, vă propunem ca Asociația Neamul Românesc să colaboreze la implementarea acestei Strategii naționale, pro bono, adică fără să fie sprijinită financiar de la Bugetul de Stat.  Spre deosebire de instituțiile evreiești și rrome indicate în Strategia națională, I.N.S.H.R. „E.W.“, F.C.E.R. – Cultul Mozaic, Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului (M.C.A.) , Agenția Națională pentru Romi, românii pot lucra și gratis pentru binele național.

În completarea Planului de acțiune al Strategiei naționale, vă supunem atenției principalele acțiuni iminente ce trebuie implementate în societatea românească contemporană, pentru o prevenire reală a antisemitismului și xenofobiei și pentru anihilarea „teoriilor conspiraționiste care se folosesc de informațiile incomplete și incorecte despre Cultul Mozaic”:

  1. Eliminarea urgentă a sintagmei șovine (xenofobe), rasiste și discriminatorii de „ne-evreu” din textul art.2, lit.a) al Legii rasiale nr.157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului. Prin titlul „pentru prevenirea și combaterea antisemitismului”, care introduce existența rasei semite a evreilor, superioară și diferită de orice rasă umană, coroborat cu sintagma de „ne-evrei”, Legea promovează public segregarea de tip rasial, a populației românești, între „evrei” și „ne-evrei”.
  1. Sancționarea și interzicerea – potrivit prevederilor O.U.G. nr.31/2002 – a propagandei ideologico-religioase privind existența unei rase semite superioare a evreilor, efectuată de F.C.E.R. – Cultul Mozaic, conform textelor Torei iudaice (Vechiul Testament al Bibliei creștine). Menționarea explicită a faptului că toate crimele, atrocitățile, precum și actele de rasism și de șovinism feroce, aplicate de adepții antici ai cultului mozaic, și prezentate în mod copios în Tora ca acțiuni inițiate de zeitatea denumită Dumnezeul lui Israel, sunt acțiuni reprobabile care nu mai fac parte din practicile și credințele religioase ale actualilor evrei mozaici din România.
  1. Dezicerea publică a conducerii Cultului religios mozaic, reprezentat de Federația Comunităților Evreiești din România, de toate textele șovine și rasiste prezente în Tora iudaică.
  1. Condamnarea în mod public, de către organizația etnico-religioasă F.C.E.R., a doctrinei superiorității rasei semite evreiești, care se declară continuatoarea triburilor lui Israel, față de toate celelalte popoare și seminții de pe Terra, stipulată și promovată de textele Torei iudaice. Dezicerea în mod public a F.C.E.R. de ideologia șovină și rasistă a iudeilor, strămoșii evreilor, și de pretenția imperialistă de a conduce întreaga lume prin Dumnezeul lui Israel și cu ajutorul acestei zeități.
  1. Dezicerea în mod public a Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, care este biserica Neamului Românesc, de toate textele criminale, șovine și rasiste prezentate în Vechiul Testament al Bibliei ortodoxe și atribuite în mod fals și mincinos Dumnezeului care a creat toate neamurile pământene.
  1. Recunoașterea publică de către F.C.E.R. a contribuției preponderente a unor etnici evrei la instaurarea și consolidarea comunismului pe teritoriul României postbelice. Recunoașterea și prezentarea de scuze publice, a reprezentanților F.C.E.R., pentru participarea unor etnici evrei la distrugerea societății românești, așa cum era ea în perioada antebelică. Recunoașterea participării nemijlocite și directe a unor etnici evrei la anihilarea elementului românesc anticomunist, de la țărani și muncitori până la intelectuali, prin tortură fizică și psihică, înfometare și tratamente inumane aplicate în temnițele bolșevice. Aceleași metode au fost aplicate și politicienilor români, în mare parte corupți și vinovați, dar care nu meritau astfel de pedepse represive inumane.
  1. Elaborarea unui Plan Național de eradicare a clanurilor interlope, cu o componentă etnică majoră, care terorizează societatea românească în integralitatea sa.
  1. Elaborarea unui Plan Național de educare, civilizare și integrare efectivă a elementelor etnice care provoacă în mod frecvent manifestări reprobabile, scandaluri și bătăi, prezente în spațiul public contemporan și prezentate în mod abuziv de mass-media românească.

Exprimându-ne toată disponibilitatea pentru un dialog respectuos și responsabil, precum și pentru un real parteneriat public-privat pe tema unei Strategii naționale privind prevenirea și combaterea șovinismului din cadrul tuturor etniilor ce compun națiunea românească, vă onorează cu aleasă considerație,

Președintele Asociației Neamul Românesc,
Ing. dipl. și licențiat în teologie Vasilică Militaru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*