Asociației „ProAdevăr” – Plângere Penală

Asociația „ProAdevăr”a luat ființă în anul 2008 ca o necesitate: aceea de a apăra demnitatea și onoarea defunctei mele mame, a fostei firme și a subsemnatului în fața abuzurilor unui executor judecătoresc/polițiști/jandar- mi dar și a unor judecători/procurori care au încălcat legea penală în raport juridic cu subsemnatul dar și cu Asociația „ProAdevăr”. Asociația a câștigat două procese pe civil – Legea 544/2001 cu (virgulă) Consiliul Superior al Magistraturii și Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, decizii definitive /irevocabile emise de către Curtea de Apel Cluj… dar nepuse în practică nici în ziua de azi… prin urmare asociația a decis să dea  în judecată Statul Român. De asemenea, au fost depuse plângeri penale împotriva următoarelor persoane:-Tudorel Toader, Ministrul Justiției;-Augustin Lazăr, Pro- curorul General al României;-Laura Oprean, Prim adjunct al Procurorului General al Ro- mâniei; -Maghiar Florin, Procuror General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj. Având în vedere obiectul de activitate al asociației noastre-aflarea adevărului și apărarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului – am descoperit (în cercetarea unui dosar pe rol cu Primăria Zalău) faptul că cetățeni din Ungaria au cumpărat masiv teren agricol în intravilanul Municipiului Zalău-o zonă viitoare rezidențială!

*

CĂTRE,

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

D-lui Procuror General Augustin Lazăr

Subsemnatul VÂSCU ALEXANDRU în calitate de președinte al Asociației ”ProAdevăr” CIF 23741909 și parte vătămată, (…), depun

 PLÂNGERE  PENALĂ

Îndreptată împotriva următoarelor persoane cu funcții de conducere în Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj:

1.Dr. Profesor TUDOREL TOADER Ministrul Justiției, sediu Ministerul Justiției – Strada Apolodor nr.17, Sector 5, Localitatea București, Cod poștal 050741;

2.Magistrat AUGUSTIN LAZĂR, Procurorul General al României, sediu Parchetul de pe lân- gă Înalta Curte de Casație și Justiție –Bulevardul Libertății nr.12-14, Localitatea București, Cod poștal 050206;

3.Magistrat LAURA OPREAN, Prim-adjunct al Procurorului General al României, fost Procuror General în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, sediu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –Bulevardul Libertății nr.12-14, Localitatea București, Cod poștal 050206;

4.Magistrat MAGYAR FLORIN DĂNUȚ, Procuror General în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj –sediu Piața Ștefan cel Mare nr.1, Cluj-Napoca, Cod poștal 400133.

OBIECTUL PLÂNGERII:Constatarea faptului că persoanele mai sus menționate, prin inacti- vitatea lor, au îngrădit numitului Vâscu Alexandru accesul liber la justiție și dreptul la in- formație, și prin această faptă s-a adus atingere drepturilor personalității- așa cum sunt ele definite prin prevederile Art.15 din Carta Drepturilor și Libertăților Fundamentale!

Acuzăm aceste persoane cu funcții de conducere de săvârșirea următoarelor infracțiuni:

1.Încălcarea accesului liber la justiție, drept prevăzut în Art.21 din Constituția României;

2.Încălcarea dreptului la informație, drept prevăzut în Art.31(1) și (2) din Constituția României:

3.Abuzul în serviciu, faptă prevăzută și incriminată de prevederile Art.297 Cod Penal;

4.Neglijența în serviciu, faptă prevăzută și incriminată de prevederile Art.298 Cod Penal.

Acuzăm cele patru persoane cu funcții de conducere în autorități ale Statului Român, că prin inactivitatea lor, prin încălcarea prevederilor Art.297 și ale Art.298 Cod Penal coroborate cu prevederile Art.21-Accesul liber la justiție, ale Art.31-Dreptul la informație din Constituția României, au îngrădit liberul acces la justiție numitului VÂSCU ALEXANDRU –un președinte al unui ONG –Asociația ”ProAdevăr”- care militează pentru aflarea adevărului și apărarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului!

În drept, ne întemeiem prezenta plângere penală pe prevederile Art.21-Accesul liber la justiție,  Art.31(1) și (2) –Dreptul la informație, Art.1(5) ”În România, respectarea Constituție, a supre- mației  sale și a legilor este obligatorie.”, Art.16(2)”Nimeni nu este mai presus de lege.”, din Constituția României, pe prevederile Art.297 și ale Art.298 din Cod Penal, pe prevederile tratatelor/pactelor internaționale la care România este parte semantară -Carta Drepturilor și Libertăților Fundamentale, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția Europea- nă a Drepturilor Omului- și pe prevederile Statutului Asociației ”ProAdevăr”.

În fapt, este vorba despre încercarea de mușamalizare a infracțiunilor săvârșite cu vădită intenție de către numiții LAURA OPREAN –fost Procuror General și MAGYAR FLORIN DĂNUȚ

fost Procuror General adjunct, ambii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj- care au clasat trei plângeri penale legal depuse de către Asociația ”ProAdevăr” fără să emită or- donanțe de clasare, cu încălcarea gravă a legii penale! Fac această afirmație și depun prezenta plângere penală –probată cu înscrisuri indubitabile-întru aflarea adevărului și dispunerea de măsuri coercitive împotriva celor vinovați. Motive invocate:

La data de 07.10.2014 am depus la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în- scrisul PLÂNGERE PENALĂ Nr.1050/07.10.2014(pag.3-24) în calitate de reprezentant legal al numitului ERDODI IȘTVAN prin procură specială (pag.1,2) dar și în calitate de parte vătăma- tă, având în vedere modalitatea infracțională în care au motivat instanțele de judecată de la Ju- decătoria Zalău/Tribunalul Sălaj, cauzele cu referire la modul ilegal în care fostul comandant adjunct al Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj-numitul ZAHA CONSTANTIN- a dobân- dit ilegal prin uz de acte false/declarații false un teren legal moștenit și deținut de către numitul Erdodi Iștvan în intravilanul Municipiului Zalău, Județul Sălaj. Împotriva prezentei plângeri penale s-a emis ORDONANȚA din 21.09.2014 în Dosar Nr.67/P/2015 (pag.25-28) prin care s-a dispus clasarea cauzei privind plângerea formulată împotriva procurorului Olar Adrian din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj și disjungerea /declinarea competenței de soluți- onare a cauzei către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, ”…pentru a dispune efectuarea de cercetări cu privire la aspectele menționate de persoana vătămată!” Vă rog, D.nă/D.le procuror de caz, să luați act de faptul că PLÂNGEREA PENALĂ NR.1050/07.10.2014 respectă toate prevede- rile legale prevăzute de către Art.289 Cod de Procedură Penală pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dar pentru magistrații Laura Oprean și Magyar Florin Dănuț, ambii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, această plângere nu respectă prevederile acestui articol! .Anterior datei de 26.10.2015 am solicitat o audiență la D.l Procuror General adjunct Magyar Florin Dănuț cu referire la cercetarea cauzei de la PLÂNGEREA PENALĂ Nr.1050/07.10.2014…dar am fost refuzat. Am fost primit în audiență la D.l procuror șef secție urmărire penală Pașca Radu Mihai care mi-a comunicat faptul că această plângere penală a fost clasată…s-a format Dosar Nr.317/P/2015… clasarea s-a dispus de către D.l Procuror General adjunct Magyar Florin Dănuț! Urmare a discuțiilor purtate în aceași zi cu D.na procu- ror Cireap Anemaria și D.l comisar șef Precup Radu, ambii din cadrul DNA Serviciul Teritorial Cluj, la data de 26.10.2015 am depus PLÂNGERE PENALĂ Nr.1262/26.10.2015(pag.29-37) adresată acestei unități de parchet DNA în nume propriu și în calitate de reprezentant legal al numiților Erdodi Iștvan și Ciorba Cornel prin procură specială (pag.1,2) pentru Erdodi Iștvan și pag.38,39) pentru Ciorba Cornel. Plângerea este depusă împotriva unor persoane cu funcții de conducere din Județul Sălaj care au eludat legea civilă/penală cu referire la activitatea de soluționare a unor cauze civile/penale…vom detaila cu ocazia audierii subsemnatului.

La data de 03.11.2015 primim la asociație adresa cu Nr.845/VIII/1/2015(pag.40)   de la DNA Serviciul Teritorial Cluj, prin care ni se comunică faptul că plângerea a fost transmisă spre legală soluțio- nare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj! Conform prevederilor Art.6^1 din ORDONANȚA 27/2002, această plângere trebuia trimisă spre legală soluționare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție…în cauză era acuzat și Procurorul General adjunct Ma- gyar Florin Dănuț din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj! Doar nu putea să se cerceteze el pe el D.l Magyar Florin Dănuț!!! La data de 06.11.2015 primim la asociație o adresă cu Nr. Dosar nr.317/P/2015(pag.41) nu am cunoștiință de existența acestui dosar!- datată 3.11.2015, prin care sunt informat că s-a dispus -ilegal!- clasarea acestei plângeri pe motive puerile…lipsa unui mandat special(?), că mai există o plângere similară(?)…și că nu am competența de a formula plângere împotriva soluției de clasare!!! Din moment ce nu s-a emis ORDONANȚĂ DE CLASARE, împotriva cui să fac plângere??? De noaptea minții această adresă semnată de către D.na Procuror General Laura Oprean! Am depus trei sesizări în aten- ția Procurorului General din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj cu referire la încălcarea legii penale –SESIZARE Nr.1268/05.11.2015(pag.42,43), SESIZARE Nr.1272/ 09. 11. 2015(pag.44,45) și SESIZARE Nr.1281/11.12.2015(pag.46) – prin care am  solicitat un răspuns legal cu referire la clasarea ilegală a celor două plângeri penale. Vom detaila cu ocazia audierii subsemnatului. Având în vedere bătaia de joc aplicată subsemnatului prin ignorarea totală manifestată de către D.l Procuror General Magyar Florin Dănuț față de sesizările depuse, am depus la Ministerul Justiției SESIZARE Nr.1297/09.02.2016(pag.47-50) personal D.nei minis- tru Raluca Prună, prin care am adus la cunoștiința domniei sale încălcarea legii civile și penale de către judecători/procurori în diverse cauze. Am făcut referire la faptele penale ale magistra- ților Laura Oprea/Magyar Florin Dănuț și ai altor magistrați –prin indicarea dosarelor aferen- te cauzelor cu descrierea pe scurt a faptelor.

Am invocat în fața D.nei ministru prevederile Art. 132(1) din Constituția României cu referire la controlul ierarhic al procurorilor…Am solicitat ca D.na ministru să dispună un control la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj. La data de 16.03.2016 am primit la asociație adresa cu Nr.12928/09.03.2016(pag.51) prin care ni se comunică faptul că plângerea depusă la Ministerul Justiției a fost transmisă la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție spre legală soluționare…Am primit adresa cu Nr.539/ VIII/-1/2016(pag.52,53) semnată de către D.na Camelia Sutiman –procuror șef secție și D,na Claudia Bobe-procuror, prin care se dispune să completăm plângerea cu elementele lipsă, adi- că descrierea concretă a faptelor-nu la modul general-săvârșite de fiecare persoană reclama- tă… Am răspuns la această adresă prin înscrisul SESIZARE Nr.1320/21.04.2016(pag.54,55), prin care am informat că subsemnatul nu am depus nici o plângere…am depus o sesizare la Mi- nisterul Justiției și am solicitat un control de specialitate la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj…ulterior trebuia-urmare a acelui control- să depun alte înscrisuri solicitate de către pro- curorul inspector sau de către procurorul de caz…din păcate, doamnele semnatare ale adresei nu au ținut cont de solicitarea mea exprimată prin SESIZARE Nr.1320/21.04.2016. Având în vedere refuzul de a comunica un răspuns la sesizarea depusă, am depus la data de 26.05.2016 înscrisul SESIZARE Nr.1344/26.05.2016(pag.56,57) prin care am informat pe D.l Procuror Ge- neral Augustin Lazăr despre refuzul D.nei procuror șef secție Carmen Sutiman/D.na procuror Claudia Bobe de a comunica un răspuns legal la sesizarea Nr.1320/21.04.2016. Prin sesizarea cu Nr.1344/26.05.2016 am solicitat D.lui Procuror General să dispună comunicarea unui răspuns la sesizările depuse în termen legal –conform prevederilor Legii 544/2001, să dispună un control de specialitate la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj-urmare a sesizării de- puse la Ministerul Justiției- cu respectarea prevederilor Art.16(2), ale Art.131și ale Art.132 din Constituția României și să dispună comunicarea unei copii de pe adresa comunicată Parchetu- lui General de către Ministerul Justiției-cu referire la soluționarea înscrisului SESIZARE Nr. 1297/09.02.2016. Vă informez că nu am primit nici un răspuns la sesizările depuse și drept urmare, am depus înscrisul SESIZARE Nr.1360/22.08.2016(pag.58) în atenția D.lui Procuror General Augustin Lazăr –în baza prevederilor Legii 544/2001 și a ORDONANȚEI Nr.27/2002! Am arătat articolele de lege pe care domnia sa le-a încălcat și am solicitat un răspuns urgent cu referire la solicitările cuprinse în sesizările depuse…Urmare a demersului meu, am primit la data de 03.10.2016 adresa cu Nr.539/VIII-1/2016 datată 23.09.2016(pag.59), prin care sunt informat că  ”Sesizarea dumneavoastră din 04 mai 2016 (cred că este vorba despre SESIZARE Nr.1320/21.04.2016!) nu cuprinde elementele expres prevăzute de art.289 alin.2 Cod de procedu- ră penală, drept pentru care, lucrarea a fost închisă și arhivată…”!În considerația subsemnatului s-a încălcat legea penală deoarece eu nu am depus o ”plângere” Parchetului General… am depus o sesizare Ministerului Justiției…care sesizare a fost trimisă spre legală soluționare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție! Sesizarea afost transformată în plângere penală fără să fiu informat sau să mi se solicite părerea…eu am răspuns legal la adresa primită și am solicitat explicații suplimentare-a se vedea SESIZARE Nr.1320/21.04. 2016-!

Dacă se redeschidea procesul solicitat, da era nevoie să depun dovezi cu referire la susținerea cauzei…dar așa nu eram obligat să depun alte acte decât cele existente în înscrisul SESIZARE Nr.1297/09.02.20 16, sesizare adresată D.nei ministru Raluca Prună! În considera- ția mea sesizarea nu trebuia închisă și arhivată…aceasta se constituie într-o încălcare a legii penale dar și într-o îngrădire a liberului acces la justiție  numitului Vâscu Alexandru! La data de 26.08.2016 am depus la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție înscrisul PLÂNGERE PENALĂ Nr.1361/26.08.2016(pag.60-67) în calitate de reprezentant legal prin procură specială(pag.68,69). Plângerea se referă la săvârșirea infracțiunii de ÎNȘELĂCIUNE Art.244(1) Cod Penal de către cetățeanul german Gunter Braun în detrimentul spitalului privat SC”Salvosan Ciobanca”SRL din Municipiul Zalău. Prin adresa cu Nr.10575/ 2016 datată 06.09.2016(pag.70),  plângerea penală este trimisă –cu materialul probatoriu- la Parche- tul de pe lângă Curtea de Apel Cluj spre legală soluționare. D.l Procuror General Magyar Florin Dănuț dispune trimiterea plângerii înapoi la Asociația ”ProAdevăr”-adresa Nr.419/VIII/1/ 2016(pag.71,72)- cu o motivare puerilă: faptul că nu corespunde prevederilor legale procura specială atașată! Cu alte cuvinte, o procură specială asemănătoare corespunde pentru Parche- tul General dar aceași procură specială nu corespunde acestui Procuror General incompetent!În această situaţie, am refăcut la notarul public procura specială, s-a completat cu cuvintele ”…va putea depune plângeri penale…” (pag.73,74) și la data de 21.09.2016 am depus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj înscrisul SESIZARE Nr.1370/ 21.09.2016(pag.75-80) spre legală soluționare. La data de 11.11.2016 am depus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj în- scrisul CERERE Nr.1388/11.11.2016(pag.81) prin care am solicitat informații cu referire la stadiul dosarului format urmare a depunerii plângerii penale mai sus menționată. Cererea a fost depusă în baza prevederilor Legii 544/2001 și a ORDONANȚEI Nr.27/2002. Răspunsul primit prin adresa cu Nr.419/VIII/1/2016 datat 14.11.2016(pag.82) este de noaptea minții! Ni se spune că ”Plângerea dvs. a  fost avută în vedere ca urmare la lucrarea noastră nr.419/VIII/1/2016 și a fost arhivată fără răspuns(?), urmare a constatării că, nu îndeplinește în continuare condițiile prev.de art.289 alin.2 C.pr.penală.”! Cum își poate permite acest incompetent de Procuror Ge- neral să-și bată joc de subsemnatul prin îngrădirea liberului acces la justiție? Nu s-a respectat prevederile legii penale privind clasarea –Art.315 și următoarele din Cod de Procedură Penală! În considerația noastră plângerea penală întrunește toate condițiile impuse de legea penală prin prevederile Art.289 Cod de Procedură Penală! Totul se constituie într-o răzbunare a Pro- curorului General Magyar Florin Dănuț –urmare a unor plângeri penale depuse pe numele lui de către subsemnatul datorită incompetenței acestuia în soluționarea unor cauze în care am avut calitatea de parte vătămată alături de defuncta mea mamă.

Având în vedere abuzurile săvârșite de către procurorii de la Parchetul General și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj –cu referire la îngrădirea accesului liber la justiție subsemnatului Vâscu Alexandru- Consiliul Director al Asociației ”ProAdevăr” a hotărât să depunem o nouă sesizare la Ministerul Justiției-având în vedere numirea ca ministru al justiției a D.lui Florin Iordache. Am depus în- scrisul SESIZARE Nr.1405/13.01.2017(pag.83-89)  în atenția D.lui ministru Florin Iordache. Din păcate, dintr-o regretabilă greșeală care-mi aparține, am scris pe plic adresa Parchetului General și nu adresa Ministerului Justiției! Prin urmare înscrisul SESIZARE Nr.1405 a ajuns la funcționarii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție…aceștia erau obligați de prevederile Art.6^1 din ORDONANȚA Nr.27/2002 să trimită în maxim cinci zile de la înregistrare SESIZAREA Nr.1405/13.01.2017 la Ministerul Justiției –autoritate către care s-a emis acest act și care are competențe în a soluționa aspectele cuprinse în sesizare! Din păcate iar se încalcă legea la Parchetul General! Vă informez, D.nă/D.l procuror de caz, că la nivelul con- ducerii Parchetului General se cunoștea existența sesizării nr.1405…probez zicerea mea prin convorbirile telefonice avute de către subsemnatul cu persoane din cadrul Ministrului Justiției care mi-au spus că sesizarea este depusă la Comisia pentru Răspunderea Magistraților împre- ună cu alte sesizări depuse la Ministerul Justiției! Acest fapt se poate verifica prin listingurile (cred că am scris corect) de pe telefonul mobil/fix de unde s-au purtat aceste discuții! La data de 31.01.2017 primin adresa Nr.10575/2016 din 31.01,2017(pag.90) de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care ni se comunică faptul că”…plângerea nr.1050/07.10.2014 …a fost trimisă împreună cu documentele anexate, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, pentru a dispune măsuri conform competenței.”! Nu era nevoie să fim anunțați…s-a emis ORDONANȚA datată 21.09.2015  în Dosar Nr. 67/P/2015  care a fost deja comunicată asociației noastre. Urmare a unor convorbiri telefonice avute cu reprezentanți ai Ministerului Justiției și urmare a verificării adresei de expediare a sesizării la Oficiul poștal Zalău, am descoperit greșeala subsemnatului și drept urmare, am depus la Ministerul Justiției SESIZARE Nr.1429/15.03.2017(pag.91,92) în atenția D.lui ministru TUDOREL TOADER –noul Ministru al Justiției. Am solicitat să se dispună respectarea legii de către Parchetul General și să se trimită urgent SESIZAREA Nr.1405/13.01.2017 la Ministerul Justiției spre competentă soluționare. Prin adresa cu Nr.24447 din 05.04.2017(pag.93) a Ministerului Justiției, mi se aduce la cunoștiință faptul că solicitarea adresată Ministerului Justiției”… a fost transmisă la Înalta Curte de Casație și Justiție, urmând a vi se comunica modul de soluționare”!

Urmare a acestei adrese, am trimis la Ministerul Justiției înscrisul CERERE Nr.1451/21.04. 2017 (pag.94) prin care am solicitat informații de interes public conform prevederilor Legii 544/2001 și a ORDONANȚEI nr.27/2002: -motivul trimiterii sesizării la Parchetul General deși sesizarea era adresată personal D.lui ministru?–am solicitat o copie după adresa prin care s-a solicitat trimimiterea SESIZĂRII Nr.1405/13.01.2017 de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la Ministerul Justiției. Am primit de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție adresa cu Nr.10575/2016 datată 24.04.2017(pag.95) prin care sunt anunțat că ”…sesizarea dvs. adresată Ministerului Justiției (SESIZARE Nr.1405/13.01.2017), remisă instituției noastre cu nr.24447/2017…a fost trimisă Prchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, spre competentă soluționare.”! Bravos națiune! Prin urmare, sesizarea se referă la încălcarea legii penale de către Procurorul General Magyar Florin Dănuț din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj…dar sesizarea este trimisă acestuia spre competentă soluționare!!! Este de râs sau de plâns, D.nă/D.le procuror de caz? Această sesizare se plimbă de la o autorita- te la alta…din discuțiile telefonice avute cu funcționari de la Ministerul Justiției și ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție am aflat următoarele informații:

1.SESIZAREA Nr.1405/13.01.2017 împreună cu alte sesizări/cereri adresate Ministerului Justiți- ei se găsesc depuse la Comisia pentru Răspunderea Magistraților din cadrul Ministerului Justiției! Comisia veche s-a desființat și urmează să se constituie una nouă…nu se știe când…

2.SESIZAREA Nr.1405/13.01.2017 face obiectul unui dosar penal…încă nu s-a repartizat unui procuror de caz…este vacanța de vară…mi s-a spus să aștept…

Prin adresa Nr.10575/2016 datată 24.04.2017 ni se spune că aceea sesizare se află la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj! Vă informez că aceste convorbiri nu au fost înregistrate de către subsemnatul deoarece nu știu să accesez această funcție pe telefonul mobil…și convorbi- rile s-au purtat și pe telefonul fix. Văzând că subsemnatul Vâscu Alexandru- în calitatea mea de președinte al unui ONG care apără drepturile omului- sunt mințit de către reprezentanții unor autorități ale Statului Român, dar mai mult mi se încalcă dreptul de a mă adresa justiției, am depus sesizări/cereri la Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, prin care am solicitat informații de interes public cu referire la soarta înscrisului SESIZARE Nr.1405/13.01.2017 coroborat cu conținutul altor sesizări/cereri adresate acestor autorități ale Statului Român. Am depus înscrisul SESIZARE Nr.1452/21.04.2017(pag.96) la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prin care am solicitat informații de interes public: -care este motivul nerespectării prevederilor Art.6^1 din ORDONANȚA Nr.27/2002? –dacă se cunoațte faptul că răspunsul din sdresa nr.10575/2016 este nelegal deoarece este vorba de trei ălângeri penale clasate la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj! –dacă se cunoaște faptul că D.na Laura Oprean și Magyar Florin Dănuț, au clasat trei plângeri penale fără să emită ORDONANȚE DE CLASARE? –dacă D.l Augustin Lazăr, Procurorul General al României, știe că  este direct răspunzător de legalitatea și corectitudinea informațiilor de interes public comunicate, în conformitate cu prevederile Art.4 și ale Art.5 din ORDONANȚA Nr.27/2002? Nu am primit răspuns la această cerere în termen legal…conform prevederilor Art.7 din Legea 544/2001. Urmare, am depus înscrisul SESIZARE Nr.1466/23.05.2017(pag.97) prin care am informat pe D.l Procuror General Augustin Lazăr despre încălcarea prevederilor Legii 544/2001 și am soli- citat informații despre stadiul în care se găsește lucrarea Nr.1452/21.04.2017 care a fost trimisă la Secția de Criminalistică și Cercetare Penală din cadrul Parchetului General! Nu ni s-a răs- puns nici la această adresă…urmare a nerespectării Legii Nr. 544/2001, am depus înscrisul SESIZARE Nr.1484/20.06.2017(pag.98)  prin care am reiterat D.lui Procuror General al Ro- mâniei faptul că nu se respectă legea în raportul juridic cu Asociația ”ProAdevăr”, am arătat faptul că din nou colegi de ai dumnealui mi-au reiterat că s-a deschis un dosar penal…dar că nu s-a repartizat încă și am invocat prevederile Art.1(5) din Constituția României pe care ar tre- bui să-l respecte!La data de 23.06.2017 ni se comunică adresa Nr.5893/2017(pag.99). Aceasta se constituie într-o părere ilicită a unui procuror șef secție care nu cunoaște- sau nu vrea!- legea și interpretează după bunul plac redactarea legală a unor sesizări emise de către subsemnatul. Mi se comunică ”…să precizați în mod concret obiectul sesizării pentru a putea da o calificare ju- ridică și pentru a se stabili competența de soluționare.”!Curat murdar, ar spune Caragiale! O calificare juridică ar fi încălcarea Legii 544/2001 și a ORDONANȚEI Nr.27/2002! Obiectul sesi- zării este clar precizat: încălcarea legii și comunicarea de informații de interes public! Acestei adrese am răspuns prin SESIZARE Nr.1489/24.06.2017(pag.100.101) prin care am informat că redactarea adresei, prin nerespectarea prevederilor Constituției României, a Legii 544/2001, a ORDONANȚEI Nr.27/2002 și a legii penale, în raport cu subsemnatul/Asociația ”ProAdevăr” se constituie într-o atingere adusă drepturilor personalității -dreptul la onoare, demnitate, renume, nume,etc.numitului Vâscu Alexandru, așa cum sunt ele prevăzute în Art.15 din Carta Dreptu- rilor și Libertăților Fundamentale! Am reiterat faptul că se dorește doar o mușamalizare a în- călcării legii penale de către magistrații Laura Oprean și Magyar Florin Dănuț! Urmare a ne- respectării legii de către reprezentanții Parchetului General în frunte cu D.l Procuror General Augustin Lazăr, am depus înscrisul SESIZARE Nr.1497/03.07.2017(pag.102,103) prin poștă cu recomandare de primire, în care am reiterat încălcarea flagrantă a legii de către magistrat Au- gustin Lazăr Procurorul General al României! Am făcut referire directă la conținutul sesizări- lor/cererilor depuse cât și la legile și articolele de lege pe care ne bazăm solicitările dar și acuzațiile directe aduse.

Cu referire la încălcarea legii de către D.l Tudorel Toader –Ministrul Justi- ției- depunem următoarele înscrisuri, după cum urmează. La data de 26.05.2017 am depus la Ministerul Justiției prin email SESIZARE Nr.1471/26.05.2017(pag.104) prin care am informat pe D.l ministru despre faptul că nu am primit răspuns la înscrisul CERERE Nr.1451/21.04. 2017, înscris depus prin poștă cu confirmare de primire. Am reiterat faptul că, urmare a unor discuții telefonice cu reprezentanți ai Ministerului Justiției, am aflat că cererea depusă se află  la Comisia pentru Răspunderea Magistraților…care comisie se va forma cândva…Am reiterat dorința noastră de a afla adevărul cu referire la încălcălcarea legii de către unii magistrați, am solicitat un răspuns din partea președintelui Comisiei pentru Răspunderea Magistraților- ne interesa care sunt sesizările/cererile depuse la această comisie! Nu am primit nici un răspuns la această sesizare. Urmare a acestui fapt, am depus o nouă sesizare cu Nr.1485/21.06.2017 (pag.105) prin care am reiterat din nou faptul că la Ministerul Justiției se încalcă legea…voi detaila dacă Dvs. D.nă/D.le procuror de caz veți dispune. Am primit un răspuns semnat de D.na Ana Mihăilă cu Nr.54931/25.06.2017. Am citit acest răspuns pe email dar nu am reușit să-l copiez…nu sunt un bun IT- urmare acest email s-a șters. Acest răspuns se constituie într-o părere ilicită a D.nei Ana Mihăilă cu referire la respectarea Constituției României și a legilor acestei țări. Am răspuns D.nei Ana Mihăilă prin adresa cu Nr.1507/25.07.2017(pag.106,107). Am comunicat doamnei următoarele: -La adresa SESIZARE Nr.1405/13.01.2017 adresată Ministerului Justiției nu s-a  răspuns!-am solicitat informații de interes public și nu personal, așa cum susține această doamnă! -la sesizările depuse legal la cele trei autorități ale Statului Român, s-a răspuns laconic și nelegal, cu încălcarea prevederilor Constituției României, a Legii 544/2001 și a ORDONANȚEI Nr.27/2002. –toate informațiile solicitate sunt de interes public și nu personal așa cum susține doamna Ana Mihăilă! -cu referire la aceea Comisie pentru Răspunderea Magistraților, cred că va funcționa după proverbul ”Corb la corb nu-și scoate ochii!”. Voi detaila dacă se va dispune. Urmare a efortului de a obține informațiile de interes public și având în vedere îngrădirea accesului la justiție numitului Vâscu Alexandru, Consiliul Director al Asociației ”ProAdevăr” a hotărât să depunem o ultimă cerere la Ministerul Justiției și dacă nu se va răspunde legal, să depunem o plângere la Tribunalul Sălaj –conform prevederilor Art.22 din Legea 544/2001-atât împotriva Ministerului Justiției cât și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Astfel că am depus înscrisul CERERE Nr.1517/11.09.2017 (pag,108,109) prin care am solicitat informații de interes public, am reiterat D.lui ministru faptul că numitului Vâscu Alexandru i s-a îngrădit liberul acces la justiție prin clasarea ilegală –fără a se emite ordonanțe de clasare conform prevederilor legii penale- a trei plângeri penale legal depuse de către Asociația ”ProAdevăr” de către magistrații Laura Oprean și Magyar Florin Dănuț-ambii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj. Cu referire la conținutul acestei cereri, vom detaila dacă se va dispune de către D.na/D.l procuror de caz. La această cerere am primit un răspuns de noaptea minții –adresa Nr.77719/20.09.2017(pag.110) semnată de către Ana Mihăilă, prin care mi se comunică  faptul că a)”sesizarea la care faceți referire(SESIZARE Nr.1405/13.01.2017!)nu a fost identificată…”! b)”…vă solicităm să precizați modalitatea prin care ați expediat-o către Ministerul Justiției…”! c)”…poștă clasică, indicați data și eventual numărul recomandatei..”! d)”…indicați adresele pe care și de pe care a fost trimis mesajul și data trimiterii.”! Incredibil…o bătaie de joc la adresa subsemnatului…pot dovedi și cu listingurile(cred că m-am exprimat corect) de pe telefonul mobil și fix faptul că persoane de la Ministerul Justiției au afirmat că această sesizare precum și alte sesizări se află depuse la aceea faimoasă Comisie pentru Răspunderea Magistraților din cadrul Ministerului Justiției!

Rog a se vedea și adresa cu Nr.10575/21.04.2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție(pag.95) prin care ni se comunică faptul că ”SESIZAREA Nr.1405/13.01.2017” a fost trimisă la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj spre competentă soluționare! Dar D.na Ana Mihăilă nu poate identifica sesizarea! Aceasta înseamnă sau incompetență sau o bătaie de joc la adresa subsemnatului și a Consiliului Director al Asociației ”ProAdevăr”…sau poate o încercare nereușită de a mușamaliza infracți- unea comisă de către magistrații Laura Oprean -fost Procuror General și Magyar Florin Dănuț-fost Procuror General adjunct, ambii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj. Cu referire la infracțiunile săvârșite de către magistrații Laura Oprean și Magyar Florin Dănuț, vă informez că am depus două sesizări și o cerere, prin care am solicitat informații de interes public…răspunsurile oferite de către Procuror General Magyar Florin Dănuț sunt puerile, nelegale dar conțin și o probă în susținerea prezentei plângeri penale! În cuprinsul adresei Nr.273/VIII/3/2017/28.06.2017(pag.111,112) apar cuvintele:”…sunt arhivate…   precum și sesizările expediate altor instituții ca de exemplu: nr.1429/15.03.2017 adresată Ministerului Justiției, nr.1452/21.04.2017 adresată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, etc.”! Curios, mie mi s-a relatat că sesizările/cererile adresate Ministerului Justiției sunt depuse la Comisia pentru Răspunderea Magistraților…iar cele adresate Parche- tului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fac obiectul unui dosar penal…încă nerepartizat! Am depus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj înscrisul SESIZARE Nr.1496/03.07.20 17(pag.113,114) prin care am informat pe D.l Procuror General Magyar Florin Dănuț despre faptul că răspunsurile oferite nu ne mulțumesc sub aspectul respectării Constituției României și a legii de către această autoritate a Statului Român. Am solicitat informații de interes public referitoare la sesizările și cererire primite spre legală soluționare în cauza de față de la Ministerul Justiției și de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –doar așa ne-a informat prin adresa Nr.273/VIII/3/2017 datată 28 iunie 2017! Nu am primit nici un răspuns la această sesizare…totul într-o ignorare totală a subsemnatului…

Stimate D.le Procuror General Augustin Lazăr, subsemnatul Vâscu Alexandru în calitatea mea de președinte al unui ONG care apără drepturile omului, prin depunerea prezentei plân- geri penale mă adresez funcției Dvs. și nu persoanei…la fel și D.lui Tudorel Toader Ministru al Justiției…poate că Dvs. nici nu ați fost informat despre acțiunea subsemnatului –cel puțin așa mi s-a spus de către o colegă a Dvs. într-o convorbire telefonică. În acest sens, vă solicit atât Dvs. cât și D.lui ministru Tudorel Toader, să dispuneți o analiză detailată și legală a încălcării legii penale de către magistrații Laura Oprean și Magyar Florin Dănuț –ambii din cadrul Parchetu- lui de pe lângă Curtea de Apel Cluj- care au încălcat cu bună știință prevederile Art.315 și ur- mătoarele din Cod de Procedură Penală, cu referire la clasarea a trei plângeri penale legal de- puse de către Asociația ”ProAdevăr” fără să emită ORDONANȚE DE CLASARE! Prin inacti- vitatea Dvs. D.le Procuror General/D.le Ministru al Justiției –și al colegilor Dvs.- ați încălcat numitului Vâscu Alexandru liberul acces la justiție și dreptul la informație, drepturi fundamen- tale ale omului –prevăzute prin prevederile Art.21 și Art.31 din Constituția României! Urmare a acestui fapt, s-a adus atingere gravă drepturilor personalității numitului Vâscu Alexandru.

Ne constituim parte civilă în cauză și solicităm daune morale în cuantum de 400.000 de lei, câte 100.000 de lei la fiecare din cele patru persoane încriminate. Ne constituim parte civilă și împo- triva părții civilmente responsabile –Ministerul Justiției și Parchetul General- și solicităm da- une morale în cuantum de 10.000 lei pentru fiecare parte. Ne rezervăm dreptul de a completa prezenta plângere penală cu declarații date cu ocazia audierii subsemnatului Vâscu Alexandru.

Primiți, vă rog, distinsa mea considerație!

Președinte Asociația „ProAdevăr”, parte vătămată, ALEXANDRU VÂSCU

One Response to Asociației „ProAdevăr” – Plângere Penală

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

    *