Despre ideea națională – factor decisiv în cultura unui popor!

– Virgil Mândâcanu în dialog cu și Galina Martea –

Virgil Mândâcanu: Ce este Ideea Națională pentru poporul român din Basarabia?

Galina Martea: Ideea națională este o expresie care se asociază în mod direct cu identitatea națională, cu conștiința națională, cu demnitatea națională, cu unitatea națională – toate exprimând același conținut prin care se manifestă sentimentul și atitudinea omului față de întreaga diversitate a valorilor naționale. La rândul lor, valorile naționale sunt conținutul propriu ce aparține unui popor, unei națiuni, unui stat. Deci, totul ce este legat de expresia „național”este conținutul și centrul de legătură ce ține în corelație toate domeniile de activitate umană și socială a unui popor. Deci, prin această corelație se intersectează și ideea națională, ca expresie și substanță de valoare în existența unei națiuni.

Pentru poporul român din Basarabia fenomenul de idee națională a fost și va fi mereu un proces dureros al adevărului istoric. Adevărul este că poporul român din Basarabia a traversat și mai continuă să traverseze etape dificile în dezvoltare și anume prin nerecunoașterea reală a propriei identități ca națiune. Acest fenomen s-a produs destul de accentuat în perioada de ocupație sovietică, care s-a manifestat destul de negativ în viața basarabenilor. Însă, pentru a conștientiza corect fenomenul de idee națională este necesar ca poporul român din Basarabia să examineze cu luciditate realitatea existentă, ca mai apoi prin conștiința națională, conținut autentic al identității naționale, să contribuie pozitiv la afirmarea sa prin valorile supreme naționale.

– La ce urmări ar putea duce neconștientizarea corectă a fenomenului de idee națională?

-Neconștientizarea corectă a fenomenului de idee națională ar putea duce în mod direct la dezmembrarea totală a societății, la ruinarea completă a tradițiilor și culturii naționale (parte componentă din cultura română), la stoparea tuturor etapelor de dezvoltare prin segmentul identitar și anume limba, cultura, tradiția, religia, care sunt cele mai importante elemente în existența unui popor. Aș menționa, că prin sentimentul de apartenență la entitatea națională se dezvoltă nemijlocit conștiința națională, fiind forma superioară a gândirii prin care omul prin propriul comportament reflectă corect realitatea înconjurătoare. Iar în cazul când conștiința națională este lipsită de motivație și, în același timp, este dezorientată de factori care provoacă apariția fenomenelor negative, atunci consecințele devin destul de grave pentru un popor, care ulterior le afectează atât propria existență în propriul mediu social, cât și propriul proces identitar național.

– Cine trebuie să contribuie și să îndeplinească rolul substanțial în a educa poporul din Basarabia prin sentimentul de idee națională?

– Rolul de bază în a educa un popor prin sentimentul de idee națională este școala cu cadrul didactic, familia cu morala religioasă și, în mod special, societatea civilă și statul care trebuie să promoveze o politică corectă de conștientizare a proceselor respective corelate cu identitatea națională. Toate în ansamblu sunt coloana vertebrală a unei societăți și a unei națiuni în evoluție. Numai în așa mod se va forma relația autentică dintre om și societate, formând nemijlocit acel mediu social sănătos care va întări și mai mult procesul de dezvoltare identitară a unui neam.Pentru o asemenea dezvoltare, corespunzătoare cerințelor educative contemporane, omul în procesul evoluției pe lângă instruire și educație are nevoie și de relații socio-umane adecvate, bazate pe o comunicare sănătoasă cu mediul social. În toate acestea un rol deosebit de important îl are anume comportamentul cadrului didactic, care este elementul principal al unui conținut instructiv-educativ ce se înscrie prin identitatea instituției de învățământ, prin identitatea programelor didactice, prin identitatea societății și, nu în ultimul rând, prin identitatea națiunii.

– Cadrul legislativ și normativ al țării noastre (Constituția, Declarația de Independență, Legea Învățământului, etc.) nu acordă spațiu pentru a aborda elementele necesare ale noțiunilor de idee națională și ideeal național. Este aceasta o interdicție vădită sau se urmărește un anumit scop?

-Ar putea fi și un scop și o interdicție vădită, dar mai degrabă este lipsa de intelect și capacitate a clasei de guvernare pentru lucruri nobile și, în special, pentru valorile naționale. Anii 1990 – prezent a fost perioada care a dăruit poporului basarabean posibilitatea de a obține și a redobândi acele valori naționale, care, în timp, au fost păstrate în negură. Însă realitatea prezentă confirmă încă odata faptul că clasa dominantă nu este capabilă de lucruri demne și frumoase, care să producă efecte pozitive în dezvoltarea civilizată a unui popor și, anume, de menținere pe principii de transparență valorile identitare naționale, bazate pe sentimentul de conștiință națională autentică. Astfel și cadrul legislativ și normativ al unei țări se prezintă cu mari neclarități și indiferență față de fenomenul de idee națională.

– Prin persoana cadrului didactic și a unității de învățământ ar putea fi obținute schimbările de rigoare în comportamentul omului și a societății prin recunoaşterea valorilor autentice naționale, bazate pe ideea, ideealul și identitatea națională? Aceasta ar pune accente clare pe calitatea sistemului de învăţământ național din Basarabia?

– Prin persoana cadrului didactic și a unității de învățământ se pot realiza și acele schimbări care cu adevărat ar fi capabile să modifice structura și conținutul unei societăți cu dificultăți în dezvoltarea evolutivă și identitară. Activând în baza principiului de conștiință personală și publică un sistem național de învăţământ prin procesele sale de instruire, prin conţinuturile programelor şcolare, prin politicile educaționale trebuie să producă acele efecte pozitive care să condiționeze nemijlocit schimbarea reală în formarea personalităţii și schimbarea reală în formarea unei societăți moderne cu accente clare pe valorile naționale. Prin gradul de dezvoltare și civilizaţie al unui popor se manifestă nemijlocit și calitatea funcţionării sistemului de învăţământ, iar instruirea omului prin respectivul sistem reflectă la direct conținutul prin care se manifestă conștiința și identitatea națională. La acest capitol este necesar de accentuat, că schimbările ce urmează a fi întreprinse în procesele de instruire și educație din Basarabia trebuie să fie centrate pe dezvoltarea omului în a cunoaşte şi a însuşi corect adevăratele valori ale existenței umane şi totodată de a cunoaşte şi a recunoaşte valorile istorice naționale ale trecutului şi prezentului prin forma autentică, care este parte componentă din istoria şi identitatea naţiunii. Numai prin recunoașterea adevarată a respectivelor valori se va forma sentimentul autentic de identitate națională și, nu în ultimul rând, de conștiință națională. În caz contrar, activitatea unui sistem de învăţământ bazat pe principii neclare ale realităţii va provoca mereu situaţii critice în dezvoltarea unei personalități și societăți autentice. Prin procesul de instruire cu disciplinele şcolare respective, materializate prin forme şi conţinuturi, omul trebuie să se recunoască în mod obligatoriu ca personalitate şi identitate, astfel formând acea formă a valorilor care să fie capabilă să cuprinda intregul sistem de interacțiune umană și socială mereu în evoluție. Iar educaţia realizată prin procesul autentic al sistemului de instruire să fie acea parte a valorilor prin care să se identifice ca imagine și realitate obiectivă în acțiuni atât unitatea de învățământ cu cadrul didactic, atât societatea cu individul, cât și toate formele de dezvoltare umană bazate pe constiința proprie și națională. Astfel se va forma nemijlocit și conținutul autentic întemeiat pe ideea națională și identitatea națională.

-Ministerul Educației din R.Moldova este obligat să-și schimbe radical politica, strategia și metodele de realizare a unei educații de calitate prin pregătirea unor cadre didactice de calitate? Secretul schimbărilor este centrat pe Ideea Națională, ca bază epistemologică și metodologică a educației?

– Ministerul Educației din R.Moldova este constrâns să-și schimbe radical poziția față de politica, strategia și metodele de educație și instruire existente. Totodată, Ministerul Educației este obligat să purceadă la noi programe de studii în formarea cadrului didactic de calitate. Aceasta este o necesitate absolută care trebuie realizată cât mai urgent atât pentru sistemul de învăţământ național cât și pentru întreaga imagine a țării în contextul mondial. Programele de studii respective ar putea fi luate cu ușurință de la țările dezvoltate ale Occidentului, ulterior fiind implementate în procesul instruirii și educației din țara noastră. În același timp, va trebui de realizat în condiții practice impunerea unei culturi educaționale care să formeze conținutul unei personalității adevărate. Pentru obținerea acestora va fi necesar de creat condițiile necesare care să motiveze omul și mediul social în toate acțiunile și, în special, în nivelul de cultură și mentalitate al omului, bazate pe factori corespunzători valorilor autentice. De aceea, formarea calitativă a cadrului didactic este un fenomen extrem de necesar pentru un sistem de învăţământ național. Totul trebuie realizat cu multă atenție și atitudine pozitivă din partea statului și societății acestuia. Nemijlocit profesorul, fiind elementul de bază al educației și instruirii, trebuie să fie capabil să se afirme ca personalitate didactică și să se afirme prin capacitatea de a transmite la elevi conținutul valorilor, care determină importanța omului în societate și rolul acestuia ca personalitate. Prin această acțiune de valoare, profesorul cu unitatea de învățământ trebuie și este obligat să promoveze în mod prioritar conținutul cu referire la identitatea educației școlare, care este partea fundamentală în funcționarea unui sistem de învățământ de calitate. Respectiv, prin identitatea educației școlare urmează să se identifice în totalitate cadrul didactic și unitatea de învăţământ, ca personalitate și identitate. În așa mod, s-ar putea avea speranțe reale în subiectul că școala națională, ca identitate a societății, va produce schimbarea reală în sistemul de învăţământ și în formarea unei personalități adevărate. Astfel, secretul schimbărilor, cu efecte pozitive, își va regăsi locul prioritar în societate și se va corela în mod real cu conceptul centrat pe Ideea Națională care va promova orice poziție pe valori autentice.

– Într-o societate cine menține la nivelul corespunzător fenomenul de idee națională, bazat pe conștiința națională?

– Așa cum cultura reprezintă totalitatea valorilor materiale și spirituale pentru ființa umană, așa și conținutul de idee națională intersectat cu conștiința naționala este coloana vertebrală în existența unui popor, unei societăți. Clasa intelectuală, parte componentă din cultura unei națiuni, este nucleul din care se formează valorile naționale, care pun accent tare pe tot ceea ce este demn de stimă și apreciere. Astfel se formează societatea demnă și plină de admirație, fiind alimentată de cultura și intelectul marilor personalități ale neamului care știu să valorifice la cel mai înalt nivel conținutul de idee și conștiință națională.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*