Concediat pentru „articolele scrise în presă împotriva Germaniei”

Către, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Plângere împotriva Universităţii de Vest din Timişoara, solicitându-va să binevoiţi a dispune prin Decizia pe care o veţi pronunţa:

•    să se constate ca fiind discriminatorie Decizia Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Politice din dată de 23.10.2012, în urmă căreia, după o perioada în care am susţinut cursurile la disciplina “Economie mondială, Politicile UE, Negocieri şi conflicte”, în cadrul Departamentului Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a Universităţii de Vest din Timişoara – linia de predare în limba germană, am fost înştiinţat de către şeful Departamentului, dl. Alexandru Jadaneant că nu voi mai putea susţine cursuri în cadrul Universităţii, întrucât activitatea mea publicistică ar aduce atingeri Germaniei.

I. În fapt

Mi-am desfăşurat în ultimii ani cu mult entuziasm şi devotament activitatea didactică la Universitatea de Vest Timişoara (denumită în cele ce urmează UVT). În luna octombrie a anului 2012, şeful de departament, respectiv domnul Alexandru Jadaneant mi-a comunicat că nu voi mai putea ţine orele pentru că activitatea mea publicistică ar “deranja” Germania. Sincer îmi este greu să cred că ar exista un delict de opinie în zilele noastre în învăţământul superior. În data de 23.10.2012, s-a consemnat în cadrul Procesului Verbal al Şedinţei de Consiliu al Facultăţii de Ştiinţe Politice faptul că Departamentul de Ştiinţe Politice „nu doreşte colaborarea cu această persoană(s.n. Radu Golban) pentru articolele scrise în presă împotriva Germaniei”. De asemenea, domnul Lucian Ionică din cadrul postului de televiziune TVR Timişoara a afirmat în cadrul Şedinţei, fapt menţionat şi în cuprinsul procesului verbal, că „acest motiv poate fi interpretat că o cenzură”, însă intervenţia dumnealui nu a putut influenţa decizia negativă a Consiliului.

Consider că eliminarea unui lector asociat pe criterii de cenzură politică încalcă grav dreptul la opinie şi libertatea creaţiilor, fiind un principiu garantat de lege, printr-o poziţie inadmisibilă din partea unei Facultăţi şi în special din partea domnilor Alexandru Jadaneant şi Vasile Docea care au invocat acest argument.

II. Motivele plângerii

1. Încetarea raporturilor de muncă pe motivul că opinia subsemnatului este împotriva „intereselor Germaniei” contravine prevederilor art. 16 şi art. 30 din Legea Fundamentală a României. În art. 30 din Constituţia României modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003; republicată, cu reactualizarea denumirilor şi dându-se textelor o nouă numerotare, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se prevede că „libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. […]; Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine”.

De asemenea, art. 16 alin. 1 din Constituţia României stipulează faptul că „cetăţenii sunt egali în faţă legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”. Aşa cum însăşi legea fundamentală a ţării prevede şi garantează în mod expres dreptul la liberă exprimare, consider că invocarea „atingerii intereselor germane” în motivarea UVT de a înceta raporturile cu subsemnatul constituie în mod evident un motiv discriminatoriu, libertatea de exprimare a gândurilor şi opiniilor neputând prejudicia viaţa profesională, personală ori demnitatea persoanei.

2.  Încetarea raporturilor de muncă pe motiv că opinia subsemnatului este împotriva „intereselor Germaniei” contravine prevederilor art. 1 alin. 2 pct. din Ordonanţa 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare consacră prin prisma prevederilor art. 1 alin. 2 pct. viii „ (2) Principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi:  (viii) dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare;”.

Aşadar, principiul nediscriminării este în mod special garantat în exercitarea dreptului la libertatea de opinie şi exprimare şi nu poate constitui un motiv valid de încetare a raporturilor de colaborare pentru exprimarea unei opinii cu privire la credinţa unei persoane asupra vieţii politice. Mai mult, în urmă şedinţei Comisiei de Etică a UVT din dată de 10.04.2013, membrii comisiei constată faptul că „afirmaţiile făcute de dl. lect. univ. Alexandru Jadaneant, Şeful Departamentului de Ştiinţe Politice din UVT, şi consemnate în procesul verbal din 23.10.2012, au fost retrase de îndată ce au fost catalogate de colegii din respectivul colectiv ca fiind potenţial discriminatorii”.

Prin afirmarea faptului că această “opinie exprimată, dar retrasă de dl. Lect. Univ. dr. Alexandru Jadaneant, şeful Departamentului de Ştiinţe Politice din UVT, nu a produs efecte juridice, dar nu este în concordanţă cu spiritul şi principiile academice ale universităţii noastre”, consider că se încearcă, în mod nemijlocit, apărarea unei acţiuni discriminatorii din partea facultăţii UVT, încălcând grav principiile consacrate de legile sus-menţionate ce protejează cetăţeanul împotriva executării de acte discriminatorii asupra să.

3. Decizia conducerii Universităţii de Vest Timişoara de a nu prelungi colaborarea cu dl. Radu Golban „pentru articolele scrise în presă împotriva Germaniei” încalcă art. 70 din Noul Cod Civil al României. Potrivit dispoziţiilor art. 70 din Noul Cod Civil al României „orice persoană are dreptul la liberă exprimare”. Statul, respectiv Legiuitorul, prin prevederile normelor juridice, doreşte garantarea libertăţii de exprimare a cetăţenilor. Este evidentă încălcarea acestor prevederi şi de asemenea, îngrădirea libertăţii de exprimare a domnului Radu Golban, care a fost anunţat că Universitatea de Vest nu mai poate prelungi colaborarea, în urma publicării unor articole care prezentau opiniile personale asupra relaţiilor dintre România şi Germania, în condiţiile în care, din punct de vedere profesional, în calitatea de profesor universitar pe care o deţinea în cadrul Universităţii, nu s-a observat şi nici nu s-a semnalat că ar există vreun impediment în continuarea activităţii, ci dimpotrivă, era un cadru universitar respectat şi apreciat de studenţi. Mai mult, va rugăm să aveţi în vedere faptul că Universitatea de Vest Timişoara este o veche şi respectabilă instituţie de învăţământ de stat, a cărei imagine şi reputaţie a fost prejudiciată, prin evidenta discriminare îndreptată împotriva unui profesor, în urmă unei decizii injuste şi netemeinice, pentru motive ce nu privesc activitatea didactică desfăşurată în mod exemplar şi profesionist de către acesta.

4. Soluţiile adoptate de către conducerea Universităţii de Vest Timişoara încalcă art. 10 şi art. 14 din Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale amendată de Protocolul nr. 12 art. 1 alin.1 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale

Art. 10 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale prevede că „Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără considerarea frontierei”. Dacă avem în vedere că libertatea de exprimare este reglementată în mai toate Constituţiile statelor lumii civilizate, se poate spune, fără teamă de a greşi, că libertatea de exprimare este un drept esenţial atunci când vorbim despre o societate democratică, pentru că el creează condiţiile necesare exercitării altor drepturi ale omului.  Libertatea de opinie este o condiţie prealabilă pentru exercitarea altor libertăţi garantate de articolul 10, bucurându-se de o protecţie aproape absolută. Conform declaraţiei Comitetului Miniştrilor orice restricţie asupra dreptului în cauza va fi incompatibilă cu natura unei societăţi democratice”. Dreptul la libertatea de opinie, de asemenea, protejează indivizii împotriva unor posibile consecinţe negative, care rezultă în cazurile când cetăţenilor li se atribuie anumite opinii ca urmare a declaraţiilor publice anterioare.

Subliniem faptul că Universitatea de Vest Timişoara este o veche şi respectabilă instituţie de învăţământ de stat, care se bucură de o reputaţie naţională şi a fost întemeiată prin Decretul-Lege nr. 660/30.12.1944, promulgat de Regele Mihai I.

Astfel, deşi Statul este garantul respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, Şeful Departamentului de Ştiinţe Politice din cadrul unei instituţii universitare de stat, dl. lect. univ. Alexandru Jadaneant nu doreşte prelungirea colaborării cu dl. Radu Golban „pentru articolele scrise în presă împotriva Germaniei”. De asemenea, art. 14 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, intitulat Interzicerea discriminării, prevede faptul că „exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenţa convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată pe, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie”.

Art. 1 alin. 1 din Protocolul 12 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului Şi a Libertăţilor Fundamentale prevede în mod expres faptul că “exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată fără nici o discriminare bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limba, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.”

Aşadar, luarea măsurii de încetare a raporturilor de colaborare între subsemnatul şi UVT pe motivul articolelor scrise în presă împotriva Germaniei aduce atingere drepturilor fundamentale ale omului, în special dreptului la opinie şi de asemenea instituie un privilegiu conducerii universităţii, în încercarea de apărare a unei acţiuni discriminatorii din cadrul acesteia, privilegiu lipsit total de o baza legală şi absolut neconstituţional.

III. În concluzie

Va rugăm să admiteţi prezenţa plângere şi să constataţi ca fiind discriminatorie Decizia Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Politice din dată de 23.10.2012, în urma căreia, după o perioadă în care am susţinut cursurile la disciplina “Economie mondială, Politicile UE, Negocieri şi conflicte”, în cadrul Departamentului Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a Universităţii de Vest din Timişoara – linia de predare în limba germană, am fost înştiinţat de către şeful Departamentului, dl. Alexandru Jadaneant că nu voi mai putea susţine cursuri în cadrul Universităţii, întrucât activitatea mea publicistică ar aduce atingeri imaginii Germaniei.

IV. În drept

Înţelegem să ne întemeiem cele menţionate mai sus în baza dispoziţiilor art. 16 şi 30 din Constituţia României revizuită şi republicată, art. 10 şi art. 14 din Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor fundamentale amendată de Protocolul nr. 12 art. 1 alin.1 la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, art 1 alin. 2 pct. viii şi art. 6 din Ordonată nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, art. 70 din Noul Cod Civil al României.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*