Propuneri de modificări și completări la Legea fundamentală

Dând curs invitației Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României de a se depune propuneri de către partidele politice, îmi îngădui să înaintez conducerii Partidului România Mare spre analiză și însușire următoarele modificări și completări la Legea fundamentală:

1) Articolul 1 – „Statul Român”, să fie completat cu:
a) alin.6: „ România este continuatoarea Geto-Daciei, Statul Primordial, iar românii sunt urmașii geto-dacilor. ai Poporului Primordial, leagăn al civilizației Europei. ”
b) alin.7: „Păstrarea tradițiilor multimilenare, a credinței strămoșești și aflarea adevărului istoric despre Poporul Primordial și Religia Primordială sunt obligatorii. ”

2) Articolul 1, alin.3, să fie eliminate referirile la idealurile Revoluției din decembrie 1989, pentru că a fost o lovitură de stat, pusă la cale și finanțată de asasinii economici și asasinii politici străini, ajutați de alogeni din România.

3) Articolul 2 – „Suveranintatea”, alin.1 să fie modificat astfel:
„Suveranitatea națională aparține numai Poporului Român, care o exercită prin referendum. Pragul de participare la referendum este de 50% plus unu.” Coborârea pragului respectiv sub 50% asigură instaurarea dictaturii minorităţii asupra majorităţii !

4) Articolul 3 – „Teritoriul”, să fie completat cu alin.5: „Reorganizarea teritoriului, sub aspect administrativ, se decide numai de Poporul Român prin referendum național.”

5) Articolul 4 – „Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni” să fie completat cu:
a) alin.3: „Toți locuitorii care au cetățenia română sunt români.”
b) alin.4: „Românii sunt egali în drepturi și obligații, fără nicio discriminare.”

6) Articolul 5 – „Cetățenia” să fie completat cu alin.3: „Românii care au obținut dubla cetățeniei nu pot fi aleși sau numiți în funcții publice, nu pot ocupa demnități civile sau militare.”

7) Articolul 6 – „Dreptul la identitate” să fie eliminat ca efect al înlăturării oricărei discriminări dintre cetățenii români. Toţi cetăţenii României sunt români. În România nu există şi nu trebuie să existe majoritari şi minoritari, ci numai români !

8) Articolul 8 – „Pluralismul și partidele politice” să fie completat cu alin.3: „Sunt interzise partidele sau formațiunile constituite pe criterii etnice și cele care acționează împotriva Statului național unitar român, a integrității sale teritoriale, a limbii române, a drapelului României sau a imnului naţional.”

9) Articolul 12 – „Simboluri naţionale” să fie completat cu adevărul istoric la alin.1: „Drapelul României este tricolor; moştenit de la geto-daci; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.

10) Articolul 13 – „Limba oficială” să fie completat cu ADEVĂTUL ISTORIC: „În România, limba oficială este limba română, urmașă a Limbii Primordiale, moștenită de la geto-daci.”

11) Articol 19 – „Extrădarea și expulzarea” să fie completat cu alin.5: „Sunt expulzați din România cetățenii care nu sunt loiali statului român, care nu recunosc statul național unitar român, care nu cunosc limba română, care aduc atingere simbolurilor naționale, care se pronunță sau acționează pentru orice fel de autonomie sau drepturi colective.”

12) Capitolul II – „Drepturile și libertățile fundamentale” este necesar să fie completat cu următoarele articole:
a) „Dreptul la demnitate”
– alin.(1) Dreptul la demnitate este garantat.
– alin.(2) Statul Român apără dreptul la deminitate al românilor.
b) „Dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viață demnă și independentă, de a participa la viața socială și culturală.”
c) „Dreptul la alegeri nefalsificate și la alegeri libere.”

13) Articolul 22 – „Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică” să fie completat cu alin.4: „Este interzisă folosirea aditivilor alimentari cancerigeni sau a produselor modificate genetic.”

14) Articolul 32 – „Dreptul la învățătură” este necesar să includă următoarele modificări și completări:
a) alin.3 să fie eliminat și actualul text să fie înlocuit astfel: „Pentru învățământul general obligatoriu statul asigură existența școlii în fiecare sat.”
b) „Prin bugetul de stat se asigură anual cel puțin 6% din produsul intern brut pentru învățământ.”

15) Articolul 34 – „Dreptul la ocrotirea sănătății” să fie completat cu:
a) alin.4 „În România, românii beneficiază de gratuitate în domeniul ocrotirii societății.”
b) alin.5 „Prin bugetul de stat se asigură anual cel puțin 10% din produsul intern brut pentru sănătate.”

16) Articolul 35 – „Dreptul la mediu sănătos” să fie completat cu alin.4: „Este interzisă folosirea cianurii în minerit sau exploatarea gazelor de șist prin fracturare hidraulică” şi alin.5: „statul este obligat să asigure un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.”

17) Articolul 37 – „Dreptul de a fi ales” să fie completat cu:
a) alin.3: „Candidații pentru alegerile parlamentare, europarlamentare și locale sunt înscriși pe listele de partid. Se pot înscrie la alegeri și candidați independenți.”
b) alin.4: „Alegerea primarilor și președinților de Consilii județene se desfășoară în două tururi de scrutin, dacă niciun candidat nu a obținut majoritatea simplă din primul tur de scrutin.”

18) Articolul 40 – „Dreptul de asociere” să fie modificat şi completat la alin.4: „Asociaţiile şi organizaţiile cu caracter secret sunt interzise.”

19) Articolul 41 – „Munca și protecția socială a muncii” să fie completat cu două noi aliniate:
a) alin.6: „Statul asigură locuri de muncă pentru toți cetățenii majori și apți de muncă.”
b) alin.7: „Autoritățile centrale și locale, cu sprijinul Parlamentului și Guvernului, sunt obligate să întocmească și să îndeplinească programe anuale pentru asigurarea locurilor de muncă, inclusiv pentru revenirea în România a românilor alungați de regimurile post-decembriste.”

20) Articolul 44 – „Dreptul de proprietate privată” să fie modificat și completat astfel:
a) alin.2 să cuprindă numai următorul text: „Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.”
b) alin.3 să fie completat astfel: „Lucrările executate de firme private, titulare ale licențelor de exploatare a bogățiilor naturale, nu pot fi asimilate sau declarate de utilitate publică.”
c) alin.10: „Este interzisă vânzarea pământului românesc la persoane fizice sau juridice străine. Cetățenii români care vând terenuri la străini sunt condamnaţi la închisoare pe viață și li se confiscă întreaga avere.”

21) Articolul 47 – „Nivelul de trai” să fie completat cu:
– alin.3: „Parlamentul, Președintele și Guvernul României au obligația să asigure românilor salarii, pensii și ajutoare sociale cel puțin la nivelul mediu al acestora din țările Uniunii Europene.”

22) Articolul 48 – „Familia” să fie completat cu:
– alin.4: „Sunt interzise căsătoriile între persoane de același sex.”
– alin.5: „Statul este obligat să încurajeze și să susțină financiar creșterea demografică a populației.”

23) Articolul 49 – „Protecția copiilor și tinerilor” să fie completat cu:
– alin.6: „Sunt interzise adopțiile internaționale vizând copiii de români.”

24) Articolul 54 – „Fidelitatea față de țară” să fie completat cu:
– alin.3: „Încălcarea jurământului se sancționează cu încetarea mandatului sau demiterea din funcție, după caz.”

25) Articolul 55 – „Apărarea țării” să fie completat cu:
– alin.4: „Prin bugetul de stat se asigură anual cel puțin 4% din produsul intern brut pentru apărarea țării.”

26) Articolul 62 – „Alegerea Camerelor” să fie modificat prin eliminarea alin.(2): „Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la câte un loc de deputat, în condițiile legii electorale. Cetățenii unei minorități naționale pot fi reprezentați numai de o singură organizație.” În nicio ţară din Europa nu există asemenea prevederi constituţionale, iar experienţa din ultimii 22 de ani nu a fost benefică pentru viaţa politică şi democraţia din România.

27) Articolul 70 – „Mandatul deputaților și al senatorilor” să fie completat cu:
– alin.3: „Mandatul de senator sau de deputat încetează în cazul migrației politice, de la data acesteia.”
-alin.4: „Se suspendă mandatul de senator sau de deputat pentru cei implicați în acte de corupție, până la adoptarea unei hotărâri judecătorești irevocabile. În caz de achitare își continuă mandatul și vor fi despăgubiți.”

28) Articolul 71 – „Incompatibilități” să fie completat la:
– alin.1: „Nimeni nu poate fi, în același timp, deputat, senator, ministru sau europarlamentar.”

29) Articolul 72 – „Imunitatea parlamentară” să fie modificat astfel:
a) alin.1: „Deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.”
b) alin.2 – se elimină şi astfel dispar imunitățile pentru parlamentari.
c) alin.3 – se elimină şi astfel dispar imunitățile pentru parlamentari.

30) Articolul 76 – „Adoptarea legilor şi a hotărârilor” să fie completat cu
– alin.4: „Parlamentul poate hotărâ şi să ceară poporului român să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional.”

31) Articolul 80 – „Rolul Președintelui” să fie modificat la:
– alin.2: “Președintele României asigură respectarea Constituției și buna funcționare a autorităților publice. În acest scop, Președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. ”

32) Articol 82 – „Validarea mandatului şi depunerea jurământului” să fie modificat la alin.2 astfel: „Candidatul a cărei alegere a fost validată depune în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului următorul jurământ: „Jur să acţionez pentru propăşirea şi fericirea poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea naţională, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu !”

33) Articolul 83 – “Durata mandatului” să fie modificat la:
– alin.1: “Mandatul Președintelui României este de 4 ani și se exercită de la data depunerii jurământului. ”

34) Articolul 84 – “Incompatibilități și imunități” să fie modificat titlul prin eliminarea imunităților pentru Președintele României, înscrise la alin.2.

35) Articolul 96 – „Punerea sub acuzare” să fie modificat astfel:
– alin.1: „Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, cu votul a cel puţin jumătate din numărul deputaţilor şi al senatorilor pot hotărâ punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare.”
– alin.2: „Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniţiată de unul sau mai multe grupuri parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţa Preşedintelui României pentru a da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.”

36) Articolul 105 – “Incompatibilități” să fie modificat la alin.1 prin eliminarea excepției referitoare la deputați sau senatori care să fie , în același timp, miniștri prin încălcarea principiului constituțional al separației puterilor în stat.

37) Articolul 107 – „Primul ministru” este necesar să fie completat cu
– alin.5: „Primul ministru este obligat să prezinte Parlamentului proiectul Legii bugetului de stat cu excedent bugetar şi să încheie anul calendaristic fără deficit bugetar.” Această modificare este impusă de noile exigenţe ale Uniunii Europene, după criza financiară internaţională.

38) Articolul 108 – „Actele Guvernului” să fie completat cu
– alin.5: „Anual, Guvernul poate emite, cel mult, cinci ordonanţe de urgenţă.”

39) Articolul 109 – „Răspunderea membrilor Guvernului” să fie modificat la alin.2 prin eliminarea textului actual și înlocuirea lui cu altul în următoarea formulare:
– alin.2: „În cazul unor fapte penale săvârşite de membri ai Guvernului cercetarea penală se efectuează de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de către Direcţia Naţională Anticorupţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.”

40) Articolul 114 – „Angajarea răspunderii Guvernului” să fie modificat în sensul eliminării oricărei posibilităţi vizând adoptarea de legi prin această procedură, fără dezbateri şi fără vot în Parlament. Pe cale de consecinţă, se elimină şi alin.4, urmând ca textul acestui articol să cuprindă doar trei aliniate, respectiv:
a) alin.1: „Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program sau a unei declaraţii de politică generală.”
b) alin.2: „Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de trei zile de la prezentarea programului sau a declaraţiei de politică generală a fost votată în condiţiile art.113.”
c) alin.3: „Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alin.2 aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.”

41) Articolul 117 – „Înfiinţarea” este necesar să fie modificat prin eliminarea alin.3: „Autorităţi administrative autonome se pot înfiinţa prin lege organică.”

42) Articolul 118 – „Forţele armate” trebuie modificat prin eliminarea alin.4: „Organizarea de activităţi militare sau paramilitare în afara unei autorităţi statale este interzisă.”

43) Articolul 120 – „Principii de bază” ale administraţiei publice locale este obligatoriu să fie modificat prin eliminarea alin.2: „În unităţile administrativ teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii minorităţilor naţionale respective în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate, în condiţiile prevăzute de legea organică.” Eliminarea acestui aliniat este impusă de prevederile art.13 – „Limba oficială” în România este limba română, precum şi de înlăturarea discriminărilor dintre cetăţenii români pe criterii etnice. Experienţa negativă pe această temă, din ultimii 22 de ani, a tulburat permanent liniştea românilor, mai ales a celor din Ardeal.

44) Articolul 123 – „Prefectul” se impune a fi modificat la alin.5, astfel: „Prefectul este obligat să atace, în faţa instanţei de contencios administrativ, orice act ilegal al Consiliului judeţean, al celui local sau al primarului. Actul atacat este suspendat de drept.”

45) Articolul 128 – „Folosirea limbii materne şi a interpretului în justiţie” să fie modificat prin eliminarea alin.2 şi alin.3 care prevăd următoarele: „Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, în condiţiile legii organice. Modalităţile de exercitare a dreptului prevăzut la aliniatul (2), inclusiv prin folosirea de interpreţi sau traduceri, se vor stabili astfel încât să nu împiedice buna administrare a justiţiei şi să nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesaţi.” Se ştie că, în România limba oficială este limba română pe care au dreptul şi obligaţia să o cunoască şi să o vorbească toţi cetăţenii români, inclusiv în faţa instanţelor de judecată.

46) Articolul 131 – „Rolul Ministerul Public” să fie modificat şi completat cu
– alin.4: „Procurorii sunt obligaţi să se autosesizeze în cazul faptelor penale săvârşite de Preşedintele României, Primul-ministru, miniştri, parlamentari, secretari de stat, prefecţi şi subprefecţi, preşedinţi şi vicepreşedinţi de Consilii judeţene, primari şi viceprimari, conducători ai instituţiilor centrale şi locale, inclusiv pentru infracţiunile semnalate în presă.”

47) Articolul 133 – „Rolul şi structura” Consiliului Superior al Magistraturii se impune a fi modificat prin eliminarea alin.6: „Preşedintele României prezidează lucrările Consiliului Superior al Magistraturii la care participă.” Astfel, se asigură separaţia puterilor în stat.

48) Articolul 135 – „Economia” să fie modificat şi completat astfel:
– alin.1 „Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi sprijinul Băncii Naţionale.”
– alin.2: „Statul este obligat să asigure”:
a) locuri de muncă şi lichidarea şomajului;
b) crearea cadrului favorabil pentru valorificarea în interes naţonal a tuturor factorilor de producţie;
c) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
d) exploatarea resurselor naturale de către firme cu capital majoritar românesc, în concordanţă cu interesul naţional;
e) creşterea continuă a nivelului de trai al tuturor românilor;
f) ocrotirea mediului înconjurător şi menţinerea echilibrului ecologic;
g) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale;
h) refacerea sistemului bancar românesc.”

49) Articolul 136 – „Proprietatea” se impune a fi completat cu:
a) – alin.6: „Resursele naturale aparțin poporului român, constituie monopol de stat, iar exploatarea lor se face de către firme cu capital majoritar românesc, în concordanță cu interesul național.”
b) – alin.7: „Este interzisă vânzarea bogățiilor de interes public ale subsolului și a resurselor naturale ale zonei economice și ale platoului continental sub nivelul prețului practicat pe piață.”
c) – alin.8: „Teritoriul României este inalienabil și este interzis străinilor să cumpere și să dețină în proprietate pământ românesc.”
d) – alin.9: „Este interzisă exproprierea proprietăţilor românilor, cu excepţia unor investiţii de interes public realizate de statul român şi în interes naţional.”

50) Articolul 138 – „Bugetul public național” este necesar să fie completat la alin.2 astfel: „Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat, cu excedent bugetar, și pe cel al asigurărilor sociale de stat, pe care le supune, separat, aprobării Parlamentului.”
De asemenea, este necesar să fi adăugat alin.6 cu următorul text: „Datoria publică nu poate depăși 20% din produsul intern brut.”

51) Articolul 146 – „Atribuții” ale Curții Constituționale să fie modificat și completat la următoarele litere:
a) se pronunță asupra constituționalității tuturor legilor, înainte de promulgarea acestora;
b) se pronunță asupra constituționalității tuturor tratatelor sau altor acorduri internaționale;
c) se pronunță asupra constituționalității regulamentelor Parlamentului;
f) veghează la respectarea cadrului legal pentru alegerea Președintelui României și a Parlamentului și confirmă rezultatele alegerilor;
i) veghează la respectarea cadrului legal pentru organizarea și desfășurarea referendumului național și confirmă rezultatele acestuia.

52) Articolul 148 – „Integrarea în Uniunea Europeană” trebuie modificat prin eliminarea alin.(1) care a rămas fără obiect după aderarea României la Uniunea Europeană.
De asemenea, este necesar ca acest articol să fie completat cu alin.6: „Ratificarea actelor de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene se face prin referendum național.”

53) Articolul 152 – „Limitele revizuirii” se impune a fi completat cu
– alin.4: „Prevederile acestui articol nu pot fi modificate decât cu ocazia adoptării unei noi Constituții.”

54) Articolul 155 – „Dispoziții tranzitorii” trebuie modificat prin eliminarea alin.(1) care contravine Constituției revizuite.

În opinia mea cel puțin aceste propuneri de modificare și completare a Constituției României este necesar să fie înaintate și să intre în lucru la Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României. În ziua de 21 mai a.c., în mare viteză, Camera Deputaților a respins la pachet proiectul de lege privind revizuirea Constituției României inițiat în anul 2011 de președintele Băsescu la propunerea Guvernului Boc, adoptată printr-o hotărâre în ședința din 21 aprilie 2010. S-a ajuns la această stratagemă, în urma poruncilor primite de la Bruxelles, cu scopul de a grăbi re-revizuirea Constituţiei României până la sfârşitul acestui an pentru a facilita dezmembrarea teritorială a ţării noastre, prin aşa-zisa regionalizare, dar mai ales pentru a face posibilă exproprierea românilor din toate judeţele, în baza modificărilor şi completărilor la Legea nr.85/2003, Legea minelor. În baza propunerii legislative a P.S.D. şi P.D.L., votată de către toţi senatorii în şedinţa din 27 octombrie 2009 şi care aşteaptă votul final în Camera Deputaţilor, titularii licenţelor de exploatare a substanţelor minerale utile vor avea dreptul, începând cu acest an, să-i exproprieze pe toţi românii care se află pe suprafeţele atribuite, cu multă generozitate şi nu numai, de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) aflată în subordinea Guvernului.

În perioada post-decembristă au fost date de către A.N.R.M. mii şi mii de licenţe de exploatare a bogăţiilor naturale, care „acoperă” cea mai mare parte din suprafaţa României. Pe cale de consecinţă, graba re-revizuirii Constituţiei României, corelată cu modificarea şi completarea Legii minelor şi proiectul „Israel în România”, vizează exproprierea şi alungarea românilor din ţara lor moştenită de la geto-daci şi apărată de mii de ani de către eroii Neamului Românesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*