Fundamentele Forumului Civic al Românilor din Harghita şi Covasna

Forumul civic al românilor din Harghita şi Covasna s-a constituit pe 27 mai 2005 ca o federaţie formată din asociaţiile, fundaţiile şi organizaţiile cu caracter civic ale românilor din judeţele Covasna şi Harghita, având ca obiectiv să asigure coordonarea şi unitatea de acţiune a societăţii civile în vederea păstrării şi dezvoltării identităţii naţionale a românilor, a realizării unei convieţuiri interetnice normale cu locuitorii celorlalte etnii, în interesul bunăstării generale şi al binelui public, în contextul integrării României în structurile europene. Organizaţiile fondatoare au fost Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna” – sediul în Mun. Sf. Gheorghe, Asociaţia Cultural-Creştină „Justinian Teculescu” – sediul în oraşul Covasna, Asociaţia Cultural-Ştiinţifică „Carpaţii Răsăriteni” – sediul Sf. Gheorghe, Asociaţia de Tineret „Ecou” – sediul Sf. Gheorghe, Asociaţia Pedagogilor Români din judeţul Covasna – sediul Sf. Gheorghe, Centrul European de Studii Covasna-Harghita – sediul Sf. Gheorghe, Despărţământul ASTRA Covasna-Harghita – sediul Miercurea Ciuc, Fundaţia „Adevărul Harghitei” – sediul Miercurea Ciuc, Fundaţia Culturală „Miron Cristea” – sediul Topliţa, Fundaţia „Cuvântul Nou” – sediul Sf. Gheorghe, Fundaţia „Mihai Viteazul” – Sediul Sf. Gheorghe, Fundaţia Naţională „Neamul românesc”, filiala Covasna – sediul Sf. Gheorghe, Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni – sediul Bucureşti.

Am enumerat toate formele de organizare civică ale românilor constituite în Forum pentru a avea o reprezentare exactă a tipurilor de activitate ce se desfăşoară la firul ierbii în cele două judeţe, în care românii sunt numeric minoritari. Prin acest Forum ei încearcă să unească forţele acestor organizaţii pentru o intervenţie mai eficientă şi mai coerentă în societatea civilă, pentru „promovarea şi apărarea  – aşa cum se menţionează în obiectivul nr. 1 al Forumului – prin toate mijloacele legale a identităţii naţionale, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ale românilor din judeţele Covasna şi Harghita, în condiţiile specifice conferite în această zonă de ponderea lor numeric scăzută”.

De altfel, Forumul și-a propus de la bun început utilizarea tuturor căilor legale pentru promovarea şi apărarea identităţii naţionale a românilor, pentru sprijinirea accesului comunităţilor româneşti la resursele derulate prin programele şi proiectele de dezvoltare promovate şi finanţate de autorităţile publice centrale şi locale, precum şi de organizaţiile europene; stimularea constituirii şi funcţionării unor asociaţii comunitare locale care să le reprezinte interesele specifice atât la nivel local şi naţional, cât şi cu diferitele organisme internaţionale; participarea directă la consultări şi negocieri premergătoare unor decizii, hotărâri şi acte normative cu efecte asupra păstrării identităţii lor naţionale. Forumul a contribuit și la promovarea și recomandarea unor persoane reprezentative din societatea civilă românească, din cele două judeţe, de a candida la alegerile locale şi parlamentare sau pentru funcţii şi demnităţi publice.

În privinţa conservării identităţii culturale a românilor prin religie, învăţământ, instituţii de cultură, mass-media, protejarea şi cinstirea limbii române, a însemnelor şi simbolurilor naţionale, Forumul şi-a propus obiective mult prea modeste dacă le comparăm cu cele reclamate de maghiari, dar în acelaşi timp de bun simţ şi fezabile. Românii nu îşi propun ca maghiarii crearea unei reţele mamut, inutile şi extrem de costisitoare, de instituţii şi organizaţii care să le asigure păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii lor naţionale, deşi aceasta este în pericol în Covasna şi Harghita, ci, prin intermediul celor existente, să se asigure sprijinirea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei în revigorarea credinţei strămoşeşti şi în promovarea dialogului ecumenic, acordarea de asistenţă şi suport logistic şi moral unităţilor de învăţământ cu predare în limba română, sprijinirea instituţiilor româneşti de cultură, a mass-media de limba română.

La acest capitol, al apărării identităţii româneşti, considerăm că Forumul trebuie să-şi propună o strategie specială privind asigurarea învăţământului în limba română în toate satele cu copii români, transport special al elevilor la şcolile îndepărtate, orientarea tineretului şcolar din zonă spre licee şi universităţi pentru asigurarea în viitor a unei intelectualităţi înalt profesionalizate, capabilă să răspundă exigenţelor lumii contemporane, aprovizionarea cu cărţi a bibliotecilor  şcolare; revigorarea activităţii culturale în şcoli, cămine culturale, teatre, muzee etc. Iar în ceea ce priveşte mass-media, să militeze atât pentru posturi locale de radio şi televiziune în limba română, alături de cele centrale, cât şi, mai ales, pentru a pătrunde cu aspecte reale despre raporturile interetnice dintre români şi maghiari la posturile centrale de radio şi televiziune, în care acestei probleme i se pune surdină de 16 ani de zile. Printr-o tacere, probabil, instituţional impusă de către guvernanţi, în complicitate cu maghiarii aliaţi la guvernare, opinia publică românească este, în fapt, neinformată sau, mai grav, dezinformată, indusă în eroare cu apecte exclusiv roze sau neutre din zonă, în timp ce viaţa românilor acolo este departe de a fi roz, iar maghiarii departe de a se comporta corect în jocul democratic.

Ştiut fiind că ţara nu cunoaşte situaţia reală a românilor din Covasna şi Harghita, pentru că se evită sistematic şi conştient punerea ei frontală, deschis în dezbaterile radio şi TV de către toate guvernele aflate în coaliţie sau nu cu maghiarii, ca şi de aşa-zişii analişti, necunoscători ai situaţiei reale din Covasna şi Harghita, Forumul ar trebui să susţină o rubrică specială în unele ziare centrale, o emisiune specială la radio şi la TVR naţional în care cercetătorii şi reporterii români locali să reflecte aspecte concrete, imbatabile din realitatea crudă şi dură a convieţuirii lor cu maghiarii în localităţile în care sunt majoritari şi manevraţi de liderii UDMR. Dacă aceste aspecte ar fi arătate cu consecvenţă întregii naţiuni, în paralel cu emisiunile maghiarilor de pe posturile centrale de TV, atunci reprezentanţii români şi-ar putea susţine cu mai multă forţă de convingere problemele specifice atât în parlament, cât şi în faţa naţiunii şi ar reduce avântul liderilor maghiari în a reclama tot felul de privilegii şi aberaţii în Parlamentul României, la Consiliul Europei şi Uniunea Europeană. În plus, nu ar mai apărea „extremişti” cei care monitorizează toate derapajele maghiarilor în detrimentul românilor şi al statului român, dar pentru apărarea dreptului la identitatea de români a românilor din această zonă..

Din păcate, mass-media centrală este ocupată exclusiv de maghiari, ei o domină cu cerinţele lor incomensurabile, iar românii din zonă, cei mai abilitaţi să ia atitudine faţă de încălcarea regulilor unei convieţuiri normale, civilizate şi democratice, sunt total absenţi. O măsură ce se impune cu necesitate este crearea unui grup de tineri din zonă specializaţi în mass-media, jurnalistică şi relaţii publice care, prin intervenţiile lor directe în presă, radio şi televiziune să ţină trează conştiinţa opiniei publice româneşti cu situaţia reală a românilor din zonă care trăiesc sub tot felul de presiuni: economice, sociale, de învăţare a limbii maghiare dacă vor să fie angajaţi, a spectrului şomajului etc.

În legătură cu protejarea limbii române, a însemnelor şi simbolurilor, de asemenea, se impune un program riguros şi coerent de acţiuni care să contracareze proiectele maghiare de creare a unei ambianţe şi a unui climat exclusiv maghiare prin: eliminarea limbii române oriunde le stă la îndemână, refuzul însemnelor şi simbolurilor româneşti şi supralicitarea celor ungureşti, lăsarea de izbelişte a monumentelor româneşti şi înlocuirea lor cu monumente de falşi martiri şi eroi, în fapt unii dintre ei, criminali ai poporului român.

La o analiză de conţinut a fiecărui obiectiv al acestui Forum se resimte, fără nici o dificultate, atitudinea, comportamentul pronunţat antiromânesc al reprezentanţilor etniei maghiare care, prin izolare şi segregare etnică, au eliminat etnia română din viaţa socială, economică şi culturală a zonei, construindu-şi o strategie de unici locuitori ai acesteia. În faţa acestei situaţii de netolerat, este de la sine înţeles că românii, pentru a-şi asigura continuitatea fizică, socială, culturală, implicit naţională, trebuie să-şi strângă rândurile, să se autoorganizeze într-o structură puternică, legală, care să reziste tendinţelor de marginalizare şi scoatere a lor din ecuaţia social-economică şi culturală a zonei şi, implicit, a ţării.

Astfel trebuie înţelese obiectivele Forumului. Ele nu sunt îndreptate împotriva nici unei etnii, ci reflectă nevoia românilor, parte a naţiunii majoritare în ţară, de a se aşeza alături de etnia maghiară – dominantă în zonă, dar numai o minoritate în ţară – la masa dezbaterilor şi negocierilor proiectelor de dezvoltare, ca parte constitutivă, organică, de care în viitor nu se mai poate face abstracţie în mod samavolnic. Corolar al bunelor intenţii ale Forumului sunt şi măsurile ce privesc combaterea şi contracararea manifestărilor rasiste, şovine, xenofobe şi a tendinţelor de enclavizare etnică a zonei; monitorizarea vieţii publice locale şi sesizarea instituţiilor publice naţionale şi internaţionale, precum şi a opiniei publice naţionale despre încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

O ultimă problemă, dar nu mai puţin importantă, cuprinsă în obiectivele Forumului este dezvoltarea de parteneriate active cu românii de pretutindeni şi cu organizaţii ale acestora din ţară şi străinătate. Realizarea acestei sarcini este, după părerea noastră, una dintre cele mai fascinante activităţi ale Forumului, pentru că prin ea se consolidează conştiinţa naţională, se amplifică unitatea de neam, limbă, cultură şi idealuri în rândurile tineretului român dintre graniţe şi de dincolo de graniţe, continuator al flăcării românităţii. În vederea realizării acestor obiective nobile, Forumul creează cadrul necesar pentru activitatea de informare, documentare, folosirea regimului de editură şi tipar şi a altor activităţi permise de lege pentru susţinerea materială şi logistică a activităţii sale.

Dacă Milton Lehrer, scriitorul american, care a scris în 1944 lucrarea „Ardealul”, pământ românesc, ar mai trece acum prin oraşele şi satele din această zonă, i s-ar oferi mai puţine imagini pentru a mai descoperi cu entuziasm spiritul românesc al acestor locuri. Pentru noi, românii, trebuie să rămână memorabilă peste secole convingerea pe care el şi-a formulat-o venind în acest spaţiu, după ce a citit „toate fantasmagoriile şi elucubraţiile fanteziste şovine” ale defăimătorilor românităţii: „Discutaţi cât veţi vroi, Domnilor, dar cine oare a creat aspectul eminamente românesc al acestui pământ, cine altul decât poporul românesc?” Această admirabilă întrebare încărcată de obiectivitate şi adevăr trebuie să devină emblema acţiunilor practice ale Forumului. Să nu lăsăm să se creeze o insulă pur maghiară în inima ţării datorită politicii complicitare şi trădătoare a tuturor guvernelor post-decembriste, care stăpânite de morbul puterii au făcut concesii neonorante, împotriva voinţei şi dorinţei poporului român. Să milităm până în pânzele albe pentru a păstra suflul, aerul românesc al acestor locuri, iar trăsăturile specifice „oaspeţilor” care le-au cucerit prin foc şi sabie cu un mileniu în urmă să fie expresia toleranţei noastre incurabile, manifestată dintru începuturi până în zilele noastre şi de-aici înainte cât vor fi şi vor trăi români şi maghiari împreună pe acest sfânt pământ !

În concluzie, Forumul Civic al Românilor din Covasna şi Harghita reprezintă un instrument legal de realizare a echilibrului etnic real între cele două etnii, română şi maghiară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*