Români pentru români: Forumul Civic FCRCHM la bilanț

Sâmbătă 17 noiembrie 2012 în municipiul Topliţa, judeţul Harghita, a avut loc Adunarea Generală a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM).

La adunare au participat reprezentanţii asociaţiilor, ligilor şi fundaţiilor membre ale Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, ÎPS Ioan Selejan Episcopul Covasnei şi Harghitei – preşedintele de onoare al Forumului, Mircea Duşa deputat de Harghita, Ministrul Administraţiei şi Internelor, Jean Adrian Andrei prefectul judeţului Harghita. Adunarea a aprobat raportul de activitate al Consiliului Director pe anii 2011-2012, bilanţul contabil şi raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2011 şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013.

În conformitate cu prevederile statutare, Adunarea Generală a aprobat componenţa Consiliului Director format din 33 de membrii, din care Conducerea operativă are următoarea componenţă:

Prof. Ilie Şandru – Preşedinte executiv

Prof. univ. dr. av. Ioan Sabău Pop – Vicepreşedinte

Prof. Drd Costel Cristian Lazăr– Vicepreşedinte

Doru Decebal Feldiorean – Vicepreşedinte

Prof. Ligia Ghinea – Secretar general

Preşedinte de onoare al Forumului este IPS Ioan Selejan.

În urma analizei actvităţii FCRCHM, din perioada 2011 -2012, şi a evoluţiilor petrecute în viaţa publică a judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş, având în vedere continuarea demersurilor separatiste, de obţinerea a autonomiei teritoriale a judeţelor Covasna, Harghita şi parţial Mureş, ale unor formaţiuni politice şi civice maghiare, Adunarea Generală a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) a adoptat următoarea Hotărâre:

Art.1. În conformitate cu obiectivele FCRCHM se aprobă iniţierea şi realizarea următoarelor acţiuni principale:

a) Organizarea unor întâlniri a Consiliului Director al FCRCHR cu preşedintele, prim ministrul şi alţi demnitari ai statului român în scopul prezentării situaţie reale din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş privind disoluţia Satului Român, precum şi discriminarea, marginalizarea şi asimilarea românilor din cele trei judeţe.

b) Continuarea demersurilor adresate Parlamentului, Preşedintelui şi Guvernului României referitoare la neaprobarea Proiectului de lege privind Statutul minorităţilor naţionale, prin care se introduc drepturi colective prin intermediul autonomiei culturale, se creează structuri administrative etnice paralele şi se redefineşte România ca un stat multinaţional, şi a oricărui proiect legislativ de regionalizare a României, care propune reactualizarea formulei staliniste de tristă amintire a Regiunii Autonome Maghiare. Susţinerea iniţiativei ca actualele regiuni de dezvoltare să devină unitări teritorial-adminstrative prevăzute în viitoarea Constituţie şi menţinerea actualelor judeţe cu competenţe şi aparat administativ reduse.

c) Reluarea propunerii de elaborare de către autorităţile române abilitate a unei strategii naţionale de întărire a prezenţei statului român în zonă şi promovarea caracterului multietnic şi pluriconfesional al celor trei judeţe şi contracararea strategiilor organizaţiilor maghiare care urmăresc, cu sprijinul strategic şi logistic al Ungariei, instituţionalizarea separatismului teritorial pe criterii etnice.

d) Reînnoirea grupului de apărare a demnităţii naţionale, format din parlamentari şi europarlamentari reprezentând toate forţele politice, care să desfăşoare o acţiune coordonată şi consecventă menită să asigure sprijinul românilor din cele trei judeţe în scopul stopării fenomenului părăsirii locurilor natale; extinderea grupului de lucru care să se ocupe cu promovarea problematicii specifice a românilor din Covasna, Harghita şi Mureş pe internet: forumuri, reţele de socializare, bloguri.

e) Intensificarea activităţii de identificare şi contractare a organizaţiilor culturale şi civice româneşti din ţară şi străinatate în vederea cooptării acestora ca multiplicatori ai solidarităţii cu românii din cele trei judeţe şi încheierii unor parteneriate de colaborare.

f) Identificarea unor ONG-uri ale cetăţenilor de etnie maghiară din ţară şi din Ungaria care au ca obiectiv promovarea relaţiilor culturale româno – maghiare, în scopul unei mai bune cunoaşteri şi a promovării proiectelor multiculturale.

g) Continuarea acţiunilor de monitorizare a discriminării românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, a actelor şi faptelor nelegale ale administraţiei publice care produc efecte antiromâneşti şi sesizarea, după caz, a autorităţilor legislative, executive şi judecătoreşti competente în vederea restabilirii legalităţii şi sancţionării autorităţilor, demnitarilor şi funcţionarilor care se fac vinovaţi de săvârşirea acestora. Sesizările se vor face de către Preşedintele FCRCHM, acesta urmând să prezinte un raport anual în acest sens.

h) Solicitarea analizei în Parlament a activităţii Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, deoarece la nivelul CNCD, s-a constatat o tergiversare a soluţionării reclamaţiilor, refuz de măsuri proactive pentru eliminarea practicilor discriminatorii precum şi lipsa dispunerii de sancţiuni, situaţii care încurajează perpetuarea discriminării românilor de către autorităţile din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.

i) Monitorizarea activităţii Institutului pentru Problemele Minorităţilor Naţionale din Cluj-Npoca; solicitarea includerii în planul de cercetare a unor teme referitoare la separatism, enclavizare pe criterii etnice, discriminarea populaţiei de naţionalitate română din judeţele unde aceasta este numeric inferioară etc.

j) Solicitarea modificării HG 1206/2001 în scopul reglementării precise şi imperative a modului de utilizare de către autorităţile administraţiei publice locale a limbii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în spaţiu public, indiferent de forma de exprimare, precum şi a Legii 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice.

k) Monitorizarea şi analizarea impactului Legii Educaţiei Naţionale asupra învăţământului în limba română din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.

l) Solicitarea unui control tematic din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional privind monumentele de for public din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş; actualizarea legislaţiei privind competenţele de autorizare a ridicării monumentelor.

m) Continuarea demersurilor în vederea asigurării finanţării, de la bugetul central, a proiectelor culturale ale asociaţiilor, ligilor şi fundaţilor membre ale Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş; susţinerea financiară, de la bugetul central de stat, a unor publicaţii româneşti din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.

Art. 2. Consiliul Director al FCRCHM solicită Academiei Române să sprijine elaborarea unui manual de istorie a comunităţilor din Arcul Intracarpatic, iar Ministerului Educaţiei şi Cercetării să efectuaze controale privind folosirea unor manuale pentru disciplinele opţionale, în şcolile cu predare în limba maghiară şi interzicerea Manualului de istorie a secuilor, ca fiind o pseudoistorie, lipsită de orice temei ştiinţific; deasemenea Forumul va sprijinii cu materiale și informări Academia în vederea formulării unor puncte de vedere documentat despre situația românilor din cele trei județe precum și a oricăror probleme sensibile ivite în acest spațiu.

Art. 3. Împreună cu asociaţiile, ligile şi fundaţiile membre ale Forumului, Consiliul Director va coordona realizarea următoarelor obiective:

a) Sprijinirea constituirii în principalele localităţi cu populaţie de naţionalitate română a unor asociaţii care au ca obiectiv păstrarea şi dezvoltarea identităţii naţionale a românilor din aşezările respective, precum şi dezvoltarea comunităţii româneşti din punct de vedere spiritual, cultural, educaţional şi economic.

b) Organizarea unor întâlniri periodice între conducerea F.C.R.C.H.M cu parlamantarii români, respectiv consilierii judeţeni şi locali români din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş având ca temă convenirea de soluţii şi termene de soluţionare pentru problemele specifice românilor din acest areal, precum şi finanţarea proiectelor culturale ale acestora.

c) Întreprinderea de demersuri pe lângă Guvernul României pentru menţinearea în funcţiile de prefect şi subprefect al judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş a unor înalţi funcţionari publici în măsură să menţină autoritatea Statutului Român, a Constituţiei şi a legilor ţării în cele trei judeţe.

d) Sprijinirea editării monografiilor localităţilor cu populaţie de naţionalitate română şi a celor etnic mixte, prin recomandarea unor intelectuali către autorităţile publice locale din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş în vederea asigurării finanţării aceestora.

e) Întocmirea unei bibliografii cu privire la studiile şi lucrările referitoare la istoria şi cultura românilor din Arcul Intracarpatic.

f) Stimularea editării unor lucrări care să evidenţieze interferenţele culturale rezultate în urma convieţuirii de secole dintre românii şi secuii/maghiari din Arcul Itracarpatic.

g) Efectuarea demersurilor pentru obţinerea resurselor financiare necesare organizării Universităţii de Vară de la Izvorul Mureşului, ediţia a XI-a, proiect deosebit de important pentru exprimarea solidarităţii românilor de pretutindeni cu românii din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.

h) Efectuarea demersurilor în vederea realizării unei întruniri a parlementarilor din Transilvania în care să se dezbatăproblemele de actualiate ale comunităților românești și care să reconfirme atașamentul total față de cauza românilor din cele trei județe.

i) Crearea unor întâlniri periodice cu europarlamentari români cărora să le fie puse la dispoziție documente și materiale în vederea sprijinirii cauzelor României în cadrul Parlamentului European.

J) Ralizarea unui parteneriat cu organizații similare din Slovacia în vederea unui schimb de experiență pe tema relațiilor dintre stat și minoritățile naționale.

Art. 4 Consiliul Director şi/sau Preşedintele Executiv al FCRCHM poate iniţia orice alt demers conform cu obiectivele statutare şi strategia de acţiune a Forumului.

                                                                        Biroul de presă al FCRCHM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*