Fărăderegile de la Cluj-Napoca

În campaniile electorale din anii 2004, 2008 şi 2009, omul de afaceri Paszkany Arpad Zoltan, prin multe din firmele la care este acţionar, a sprijinit financiar, inclusiv prin sponsorizări, campaniile electorale ale Partidului Democrat (P.D.) şi Partidului Democrat Liberal (P.D.L.), mai ales în Municipiul Cluj-Napoca, ale candidaţilor Emil Boc şi Sorin Apostu, pentru funcţia de primar, precum şi ale candidaţilor pentru Consiliul Local înscrişi pe listele P.D. şi P.D.L. Potrivit datelor publicate în „Monitorul Oficial”, Paszkany Arpad Zoltan a sponsorizat în anul 2008 P.D.L. cu suma de 1,5 milioane lei. Donaţiile s-au efectuat prin intermediul mai multor firme pe care Paszkany Arpad Zoltan le controlează direct sau prin interpuşi. Cei care au fost aleşi în funcţiile de primari ai Municipiului Cluj-Napoca, viceprimari şi consilieri locali din partea P.D. şi ulterior P.D.L. au fost deosebit de „sensibili” la tunurile imobiliare şi financiare propuse de către unul dintre finanţatorii lor.

Cu susţinerea lor, mai ales a fostului primar Emil Boc şi a fostului rector de la U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, s-a derulat afacerea „Polus – Şapca Verde”, în urma căreia, cu încălcarea prevederilor legale, au fost luate 35 ha din domeniul public al Statului Român şi date firmei Polus pentru construirea unui centru comercial. Prejudiciul adus Statului Român este de peste 70 milioane euro. Ca urmare a proceselor care au avut loc, peste 20 ha din terenul de la Şapca Verde a fost pierdut de către firma Polus. Celelalte urmează.

În primăvara anului 2006, s-a pus la cale o altă afacere dubioasă şi controversată între Paszkany Arpad Zoltan şi conducerea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. A fost avansată ideea construirii unui cartier de locuinţe, în zona Bulevardul Muncii – Păşunea Someşeni, din Municipiul Cluj-Napoca, pe o suprafaţă de 203 ha. La licitaţia organizată de primarul Emil Boc şi Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca s-au înscris 3 firme: Impact – care a propus o investiţie de 650 milioane de euro; Polus Real Estate SRL – cu o investiţie de 299 milioane euro şi American House – cu o investiţie de 126 milioane euro. Preşedintele Comisiei de licitaţie, viceprimarul Adrian Popa, care şi-a început activitatea în domeniul afacerilor (după anul 1989) pe post de şofer a lui Paszkany Arpad Zoltan, a declarat că a cîştigat această licitaţie firma Polus Real Estate SRL, care s-a angajat că oferă gratuit 384 de locuinţe sociale pentru Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, număr probabil mai mare decît cele 1.000 de locuinţe sociale oferite la această licitaţie de firma Impact. Profesorul de matematică Adrian Popa, reprezentantul şi omul de nădejde al lui Paszkany Arpad Zoltan în conducerea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca şi în Consiliul Local, a stabilit că 384 este mai mare decît 1.000. Pentru a susţine această inepţie şi pentru a permite derularea afacerii propuse de Paszkany Arpad Zoltan şi de primarul Emil Boc, au fost „sensibilizaţi” foarte mulţi dintre consilierii locali şi unii dintre funcţionarii Primăriei. Ca urmare, în ziua de 20 aprilie 2006 a fost adoptată, cu 20 de voturi, Hotărîrea Consiliului Local cu nr. 305 privind constituirea unei societăţi comerciale înfiinţate în vederea construirii unui cartier de locuinţe în zona Bulevardul Muncii -Păşunea Someşeni, Municipiul Cluj-Napoca, proiect din iniţiativa primarului Emil Boc. Consiliul Local a aprobat participarea sa la constituirea unei societăţi comerciale în vederea construirii unui cartier de locuinţe şi contribuţia sa cu un teren în suprafaţă de 203 ha, precum şi costul aferent expertizei tehnico-valorice de evaluare a terenului. Contribuţia Consiliului Local la noua societate a fost stabilită la 51%, iar contribuţia investitorului la 49% din capitalul social. Investitorul privat participant la societatea comercială va asigura din fonduri proprii realizarea cartierului de locuinţe, care va cuprinde în mod obligatoriu un număr minim de 650 locuinţe individuale, 230 locuinţe colective, o şcoală, un sediu pentru Primăria de cartier, un sediu pentru Poliţie şi un cabinet medical. Investitorul va asigura introducerea reţelelor de drumuri, reţelelor de canalizare, electricitate, gaz, apă, telefonie, precum şi a parcărilor, zonelor verzi şi iluminatului public pentru întregul cartier. În H.C.L. nr. 305/2006, la art.11, se precizează: „Investitorul privat participant la societatea comercială se va angaja să respecte următoarele termene de la data semnării contractului de societate:

– să obţină în termen de patru luni autorizaţia de construire;

– să înceapă lucrările de construire în termen de 3 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire ;

– să finalizeze lucrările în termen de trei ani”.

Pentru a stabili valoarea terenului, în suprafaţă de 203 ha, cu care Consiliul Local va participa ca aport în natură în societatea care va construi noul cartier de locuinţe, a fost selectată firma de prestigiu S.C. Pricewaterhousecoopers Management Consultans S.R.L. Terenul din zona Bulevardului Muncii – Păşunea Someşeni avea valoarea de piaţă de cel puţin 40 euro/mp. Primarul Emil Boc şi Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca au primit din partea firmei de evaluare a terenului o expertiză din care rezulta că acesta valorează doar 8 euro/mp. La această sumă trebuia să se stabilească participarea valorică a S.C.Polus Real Estate S.R.L. cu 49% în capitalul social al noii firme înfiinţate împreună cu Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Fiind nemulţumit de această valoare a terenului, mai mică de 5 ori decît preţul pieţei, Paszkany Arpad Zoltan le-a solicitat oamenilor săi din conducerea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca şi din Consiliul Local să ceară firmei să-şi reexamineze calculele şi să refacă expertiza, astfel încît valoarea terenului să fie diminuată. Ca urmare, aceeaşi firmă de mare prestigiu a refăcut rapid calculele şi expertiza şi a stabilit că valoarea aceluiaşi teren a scăzut la 3,6-4 euro/mp, propunînd Consiliului Local un preţ mediu de 3,8 euro/mp, de 10 ori mai mic decît preţul pieţei. Ulterior, prin H.C.L. nr. 707 din 7 noiembrie 2006, adoptată cu 25 de voturi, s-a aprobat participarea Consiliului Local împreună cu S.C. Polus Real Estate Cluj S.R.L. l-a înfiinţarea societăţii S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L. Consiliul Local participă cu un aport în natură în valoare de 28.705.860 lei (RON), reprezentînd o cotă de 51% din capitalul social al noii societăţi, iar S.C. Polus Real Estate Cluj S.R.L. va participa cu un aport în numerar de 27.580.140 lei (RON), reprezentînd 49% din capitalul social. Prin aceeaşi Hotărîre nr. 707/2006 s-a aprobat Contractul cadru dintre Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca şi S.C. Polus Real Estate Cluj S.R.L., Contractul de societate şi Statutul S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L. În Statutul S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L. se precizează, la art. 5, că obiectul principal al societăţii este dezvoltare, promovare-imobiliară. Durata societăţii este de 5 ani (art. 40 din Statut). Ca urmare a subevaluării celor 203 ha, s-a micşorat, artificial şi în dezavantajul net al Municipiului Cluj-Napoca, valoarea acestui teren, precum şi participarea cu aportul în numerar a firmei lui Paszkany Arpad Zoltan. S-a stabilit că, în Consiliul de Administraţie, acţionarul majoritar (Consiliul Local) îşi desemnează un reprezentant, iar acţionarul minoritar (S.C. Polus Real Estate Cluj S.R.L.) are doi reprezentanţi, dintre care unul este preşedinte al acestui consiliu. La data asocierii, terenul în suprafaţă de 203 ha era înregistrat în extravilanul Municipiului Cluj-Napoca. La solicitarea lui Paszkany Arpad Zoltan şi din iniţiativa primarului Emil Boc, Consiliul Local, în ziua de 5 iunie 2007, prin H.C.L. nr. 317, adoptată cu 23 de voturi, a introdus acelaşi teren în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca. După puţin timp, Consiliul de Administaţie al S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L. a hotărît să vîndă circa 30 ha, cu preţul de pornire de 50 euro/mp. Aflînd despre această „inginerie financiară”, ca senator de Cluj am făcut demersurile legale şi am mediatizat acest subiect, reuşind să blochez vînzarea parţială  a acestui teren.

În baza H.C.L. nr. 707/2006 s-a încheiat un Contract între Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca şi S.C. Polus Real Estate S.R.L., vizînd constituirea unei societăţi comerciale în scopul construirii Cartierului Tineretului. În ansamblu şi pe puncte ale contractului, acesta este net avantajos pentru S.C. Polus Real Estate S.R.L., iar multe din texte au o formulare neclară sau interpretabilă, ca de exemplu punctele 3.5, 3.6., 3.7., 3.13., 3.14 5.2. etc. În contract s-a prevăzut că, în termen de cel mult 4 luni de la constituirea noii societăţi, părţile contractante vor obţine autorizaţia de construire necesară pentru executarea proiectului Cartierul Tineretului. La punctul 3.18 din contract se precizează că: „Partea contractantă care încalcă în mod culpabil prevederile prezentului contract va fi obligată la despăgubirea întregului prejudiciu cauzat celeilalte părţi, prin plata unor daune interese reprezentînd atît contravaloarea prejudiciului efectiv, cît şi contavaloarea beneficiului nerealizat”. Această prevedere contractuală nu a fost respectată şi primarul, împreună cu Consiliul Local, nu a acţionat pentru obligarea la despăgubiri pentru prejudiciu cauzat de firma parteneră în această afacere controversată. La punctul 6.2. se precizează în ce condiţii încetează de drept acest contract, respectiv:

lit. b) „În cazul în care din motive independente de voinţa părţilor nu se poate duce la îndeplinire obiectul prezentului contract şi starea de imposibilitate durează mai mult de 1 an”.

La punctul 6.3 din contract se precizează următoarele în legătură cu încetarea contractului :

„Oricare dintre părţile contractante are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract, fără acordarea unui termen de graţie şi fără intervenţia instanţei de judecată, în următoarele cazuri referitoare la încălcarea prezentului contract, cu aplicarea prevederilor art. 3.9 de mai sus, dacă:

a) Investitorul nu demarează lucrările de execuţie la proiectul rezidenţial Cartierul Tineretului în termen de cel mult 1 an de la semnarea prezentului act, deşi au fost obţinute în timp util pe numele şi pe seama noii societăţi toate actele, avizele, certificatele şi autorizaţiile necesare care permiteau demararea lucrărilor ;

b) Investitorul nu predă Autorităţii Contractante locuinţele sociale pe care s-a angajat a le pune la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca cu titlu gratuit;

f) Oricare din părţile contractante împiedică în mod voit (prin acţiuni explicite sau prin pasivitate) activitatea noii societăţi şi ducerea la îndeplinire a obiectului prezentului contract.”

Pornind de la H.C.L. nr. 707/2006, Consiliul Local a adoptat H.C.L. nr. 317 din 15 iunie 2007, prin care s-a aprobat P.U.Z.-ul preliminar pentru Cartierul Tineretului şi apoi H.C.L. nr. 657 din 30 octombrie 2007 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu (P.U.D.) pentru ansamblu de locuinţe în Cartierul Tineretului – zona de Sud-Vest Bulevardul Muncii, beneficiară fiind S.C. Cartierul Tineretului S.R.L.

Prevederile contractului pentru Cartierul Tineretului nu au fost respectate, nu s-au realizat construcţiile la care s-a angajat investitorul S.C. Polus Real Estate S.R.L. şi, evident, nu au fost predate Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca cele 384 locuinţe sociale, în termen de cel mult 30 de luni de la data obţinerii autorizaţiei de construire. Cu toate acestea, primarul şi Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca nu au acţionat pentru încetarea contractului cu S.C. Polus Real Estate S.R.L., pentru redobîndirea terenului în suprafaţă de 203 ha şi pentru stabilirea despăgubirilor datorate de investitori, ca urmare a unor acţiuni în instanţele judecătoreşti. Conform prevederilor de la punctul 6.2. din Contractul nr. 91175 din 29 noiembrie 2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca şi S.C. Polus Real Estate S.R.L., acest contract a încetat de drept, nefiind îndeplinite obligaţiile contractuale de către investitor, adică de partenerul Consiliului Local.

Contrar acestei stări de fapt şi de drept, în urma demersurilor făcute de către Paszkany Arpad Zoltan şi a conflictelor sale cu reprezentanţii Iris Ventures Limited, firmă din cadrul grupului Demjan Budapesta, foştii săi asociaţi, s-a ajuns ca, din iniţiativa primarului Sorin Apostu, să fie adoptată H.C.L. nr. 489 din 14 decembrie 2010 (cu 19 voturi pentru) privind reconversia Proiectului imobiliar Cartierul Tineretului din zona Dealul Sf. Gheorghe. Autorii acestei scamatorii au căutat să dea o aparenţă juridică şi să creeze, în mod absurd, un cadru legal pentru modificarea  de fond a unui contract pentru Cartierul Tineretului, care a încetat de drept, şi reconversia Proiectului imobiliar vizînd acest cartier într-un „Parc Foto Voltaic, care va produce energie „verde” regenerabilă, ca urmare a identificării de către S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L. a unui grup de investitori care doresc exploatarea potenţialului  foto voltaic în parteneriat cu S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., cu menţinerea cerinţelor obligatorii care au stat la baza selectării investitorului privat în constituirea S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L.”. La art. 4 din H.C.L. 489 din 14 decembrie 2010 scrie: „Se aprobă transformarea obligaţiei de predare cu titlu gratuit către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca a unui număr de 384 locuinţe, în obligaţia de a furniza energie electrică pe o perioadă de 49  de ani. Energia electrică furnizată municipalităţii va fi utilizată pentru asigurarea iluminatului public în Municipiul Cluj-Napoca”. La art. 5 din aceeaşi Hotărîre se precizează: „Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca cu modificarea Contractului cadru potrivit termenilor reconversiei”. Termenul de reconversie nu se regăseşte nici în legislaţie, nici în practică. Reconversia inventată de Paszkany Arpad Zoltan şi pusă în aplicare de către primarul Sorin Apostu, cu largul concurs şi acord al majorităţii consilierilor locali, prin hotărîrile adoptate, este lipsită de suport legal şi încalcă cele mai elementare norme juridice. Grupul de investitori a fost selectat de S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L. Acelaşi Consiliu Local, în data de 1 iulie 2011, cu 24 de voturi pentru, a adoptat H.C.L. nr. 274 privind reglementarea unor aspecte privind reconversia Proiectului imobiliar Cartierul Tineretului Cluj în Parc Foto Voltaic. Articolul 1 din H.C.L. 274/2011 precizează: „Se aprobă «Raport de evaluare costul de construcţie imobile în vederea echivalării cu energie electrică», a investiţiei imobiliare şi a obiecţiunilor faţă de  acest raport”. La art. 3 din H.C.L. 274/2011 se stipulează următoarele: „Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune la achiziţionarea celor 2.758.014 părţi sociale reprezentînd 49% din capitalul social al S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., în valoare de 6.706.090,89 euro, părţi sociale ce vor fi preluate de S.C. Green Energy Napoca S.R.L. de la S.C. Polus Real Estate S.R.L., condiţionat de garantarea de către S.C. Green Energy Napoca S.R.L. a îndeplinirii obligaţiilor faţă de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca, ce decurg sau sînt în legătură cu prevederile Contractului cadru aprobat prin Anexa 1 la Hotărîrea nr. 707/2006, cu modificările ulterioare…”. În Referatul nr. 181022/451 din 27 iunie 2011, al Direcţiei Patrimoniului Municipiului şi Evidenţa Proprietăţii, aprobat de primarul Sorin Apostu, se precizează următoarele: „Astfel, preţul de cost al celor 384 locuinţe sociale, cu o arie construită desfăşurată de 29.257 mp (conform ofertei care face parte din H.C.L. nr. 707/2006), este de minimum 13.341.192 euro. La această valoare se adaugă venitul nerealizat din închirierea locuinţelor sociale, calculat conform H.G. nr. 310/2007, respectiv minimum 268.520 lei/an, ceea ce înseamnă că în 49 de ani suma totală ar fi minimum 3.192.943 euro. Total valoare de echivalent – minimum 16.534.135 euro”. În acelaşi Referat scrie: „ Subliniem faptul că nu ne putem pronunţa asupra preţului de cost al energiei verzi şi, implicit, asupra cuantificării echivalării locuinţelor sociale în energie verde”.

În baza H.C.L. nr. 274/2011 s-a încheiat Actul adiţional nr. 1/2011 la Contractul nr. 91.175/421 din 29 noiembrie 2006 încheiat între: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin primar Sorin Apostu; Municipiul Cluj-Napoca, reprezentat prin primar Sorin Apostu; S.C.Polus Real Estate S.R.L., reprezentată prin mandatar Nagy Zsolt; S.C.Green Energy Napoca S.R.L., reprezentată prin administrator Vigh Ferencz. În acest Act adiţional (la pag. 2 şi 3) se precizează că: „În vederea salvgardării acestei situaţii referitoare la Proiectul Investiţional (n.n. – Cartierul Tineretului) a fost identificat un grup de investitori care au propus soluţia reconversiei proiectului imobiliar Cartierul Tineretului din zona Bulevardului Muncii – Păşunea Someşeni din Municipiul Cluj-Napoca (Dealul Sf.Gheorghe), prin realizarea pe acel amplasament a unui Parc Foto Voltaic, care va produce energie solară, o energie «verde», regenerabilă”. În opinia semnatarilor Actului adiţional, rezultă că pe Păşunea Someşeni se va produce energie solară şi Soarele poate intra în vacanţă. La punctul 8 din Actul adiţional, semnatarii spun adevărul, respectiv: „Noua Investiţie în Parcul Foto Voltaic va fi dezvoltată de S.C. Green Energy Napoca S.R.L., care a fost constituită de grupul de investitori pentru realizarea Noii Investiţii în Parcul Foto Voltaic”. Rezultă limpede că, prin această scamatorie, s-a pus la cale reconversia a 384 locuinţe sociale în energie solară, care va fi produsă de o firmă care a fost înfiinţată de cîteva zile şi care nu are nici o experienţă în acest domeniu. Pentru ca primarul Sorin Apostu şi Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca să nu greşească în privinţa alegerii unei alte firme decît cea sugerată de către Paszkany Arpad Zoltan, nu s-au respectat prevederile legale şi nu a fost organizată nici o licitaţie. Ca urmare, prefectul judeţului Cluj a dispus efectuarea unui control de legalitate pe tema Cartierului Tineretului şi reconversia în energie solară. Prin Actul adiţional nr. 1/2011 au fost modificate şi completate prevederile esenţiale din Contractul nr. 91.175/2006 în favoarea firmei propuse sau impuse de către Paszkany Arpad Zoltan. În acest Act adiţional, la punctul 9 s-a introdus următoarea formulare: „Urmare a reconversiei proiectului imobiliar în proiect de producţie a energiei regenerabile, S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L. nu va mai avea obligaţia de a edifica ansamblul imobiliar preconizat iniţial prin Proiectul Cartierul Tineretului”; iar la punctul 10 s-a introdus un nou art. 3.24, cu următoarea formulare: „S.C. Polus Real Estate S.R.L. nu va mai avea obligaţia de predare cu titlu gratuit către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca a celor 384 de locuinţe sociale, această obligaţie fiind schimbată cu obligaţia S.C. Green Energy Napoca S.R.L. de furnizare a energiei electrice gratuite către municipalitate pe timp de 49 de ani”. Prin acelaşi Act adiţional s-a precizat că S.C.Green Energy Napoca S.R.L. va pune în funcţiune Parcul Foto Voltaic în termen de cel mult 18 luni de la obţinerea avizului de racordare la A.N.R.E. După această tîrguială pe seama bugetului Consiliului Local, semnatarii au uitat deliberat să ia în considerare faptul că valoarea terenului în Cartierul Someşeni, pentru cele 203 ha, a crescut mult faţă de cea de 4 euro/mp, stabilită, la comandă, în anul 2006. Ca urmare, în noul contract trebuia ca primarul şi Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca să înscrie valoarea de piaţă a terenului din anul 2011. Omiţînd această reevaluare obligatorie, cei care au pus la cale şi au semnat pentru primar şi pentru Consiliul Local Actul adiţional au adus un prejudiciu bugetului local de multe milioane de euro.

Scamatoriile şi ingineriile financiare nu se opresc aici. În luna mai 2011, S.C. Green Energy Napoca S.R.L. a solicitat pentru S.C. Green Energy Napoca S.R.L., S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., S.C. Polus Real Estate S.R.L. şi Primăria Municipiului Cluj-Napoca un Raport de evaluare costuri de construcţie imobile, în vederea echivalării cu energie electrică. Acest raport, valabil în luna mai 2011, a estimat un cost de producţie al energiei electrice de 191,5 euro/MWh. Tot acest castel de nisip se bazează pe emisia de certificate verzi. Mai mult, la punctul 2.5. din acest Raport scrie că: „La momentul evaluării, proiectele descrise nu sînt realizate, nu există autorizaţii sau aprobări în acest sens”. Rezultă că evaluatorul a făcut nişte calcule care se abat mult de la realitatea faptică, recurgînd la multe presupuneri. Expertul evaluator Varga Angelo, în luna mai 2011, precizează la finalul „Raportului de evaluare costuri de construcţii imobile în vederea echivalării cu energie electrică” următoarele: „Valoarea este o predicţie şi este subiectivă, prezenta evaluare este o opinie asupra unei valori”. Această concluzie a evaluatorului spune totul despre temeinicia Raportului de evaluare şi despre adevăratele motive sau stimulente care i-au determinat pe consilierii locali să aprobe această documentaţie.

În prima săptămînă a lunii mai a.c., Curtea de Apel Cluj a suspendat, printr-o Ordonanţă preşedenţială, Decizia din 5 iulie 2011 a Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C. Cartierul Tineretului S.R.L. privind reconversia proiectului imobiliar într-un parc bazat pe energie regenerabilă. Prin aceeaşi decizie, magistraţii au suspendat şi înstrăinarea acţiunilor deţinute de Polus Real Estate la Cartierul Tineretului S.R.L. către Green Energy Napoca S.R.L., administrată de Vigh Ferencz, un apropiat a lui Paszkany Arpad Zoltan, care controlează şi această firmă. Decizia Curţii de Apel Cluj este irevocabilă pînă la judecarea pe fond a acestui dosar.

În ziua în care Curtea de Apel Cluj a suspendat Hotărîrile din 5 iulie 2011 ale A.G.A. de la S.C. Cartierul Tineretului S.R.L., în Primărie, la Comisia de Urbanism, s-a dat aviz Parcului Foto Voltaic pe care Green Energy Napoca intenţionează să-l realizeze în locul Cartierului Tineretului.

În acest sens, persoanele menţionate se fac vinovate de săvîrşirea infracţiunilor mai sus arătate, infracţiuni ce întrunesc, în speţă, toate elementele constitutive.

Aşadar, infracţiunile au fost comise cu intenţie directă, avînd în vedere că persoanele amintite aveau ştiinţă că încalcă prevederile legale, urmărind şi dorind realizarea acţiunii lor (latura subiectivă).

Învederăm faptul că urmările socialmente periculoase, care sînt cuprinse în art. 248 C. penal, sînt de necontestat.

Raportul de cauzalitate se deduce din însăşi materialitatea faptelor, nefiind necesar a fi dovedit.

Avînd în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm ca la soluţionarea prezentului Denunţ Penal să aveţi în vedere toate considerentele prezentate mai sus şi, pe cale de consecinţă, să demaraţi cercetările în vederea elucidării tuturor aspectelor, pentru tragerea la răspundere a celor vinovaţi, conform art.3, 4 şi 202 C.pr.pen.

În drept, solicităm aplicarea prevederilor art. 248 C.pen., iar cercetarea penală să fie efectuată de procuror.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*